Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Här arbetar Actionaid

  Vi finns i 46 länder över hela världen. Här är de länder som ActionAid Sverige i dagsläget har nära samarbeten med. Längst ner på sidan ser du en lista över samtliga länder där ActionAid har verksamhet.

  Här arbetar vi

  Vi finns i 46 länder över hela världen. Här är de länder som ActionAid Sverige i dagsläget har nära samarbeten med. Längst ner på sidan ser du en lista över samtliga länder där ActionAid har verksamhet.

  Afghanistan

  ActionAid har funnits i Afghanistan sedan 2002 och har verksamhet i 14 av landets provinser. Vi arbetar för att stärka flickors och kvinnors rättigheter, bland annat genom att främja flickors rätt att gå i skolan och kvinnors möjlighet till självständighet, frihet och hållbar försörjning. 

  Sedan talibanerna tog makten i augusti 2021 har flickors och kvinnors rättigheter varit på stark tillbakagång. I dag får flickor bara gå i skolan upp till årskurs 6 och kvinnor får inte arbeta i ideell sektor eller i gymnasieskolor.  

   

  Talibanernas maktövertagande, coronapandemin och svår torka är olika faktorer som bidragit till en allt djupare humanitär kris i Afghanistan. Stora delar av ActionAids arbete fokuseras i dagsläget därför till att tillgodose de mest akuta behoven som mat, vatten, hygienartiklar och kontanter. Vi ger också psykosocialt stöd till personer som blivit traumatiserade. ActionAids arbete med att skydda de mest utsatta, främst kvinnor och flickor, är mer angeläget än någonsin.   

   

  Läs mer eller ge en gåva

  Bangladesh

  ActionAid har funnits i landet sedan 1983 och har verksamhet i 24 av landets distrikt. Allt arbete genomsyras av ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors och kvinnors möjlighet att ta makt över sina liv.

  Många flickor i Bangladesh riskerar att tvingas sluta skolan och giftas bort i ung ålder. För att förändra detta arbetar ActionAid med att ge kvinnor och flickor och kunskap och förutsättningar att kunna ta kontroll över sina kroppar, sin utbildning och sina försörjningsmöjligheter. I flera av landets distrikt har vi bildat grupper för att stärka flickors och kvinnors kunskap om vilka rättigheter de har och hur de ska kunna hävda dem. Vi utbildar familjer i betydelsen av flickors skolgång och arbetar för att stoppa mäns våld mot kvinnor, både genom förebyggande insatser och genom att ge utsatta kvinnor skydd.  

   

  Bangladesh är ett av de länder i världen som drabbas allra värst av klimatförändringar och flickor och kvinnor påverkas särskilt hårt. Genom att utbilda kvinnor i katastrofberedskap och påverkansarbete ökar vi deras möjlighet att ta ledande roller och påverka beslutsfattare i frågor som rör samhällets katastrofberedskap.

  Guatemala

  ActionAid har funnits i Guatemala sedan 1997 och har verksamhet i sex av landets distrikt. Vi arbetar för kvinnors rätt till hållbar försörjning och möjlighet att ställa ansvariga politiker till svars i frågor som rör landrättigheter, klimatanpassning och matförsörjning.

  Klimatförändringarnas effekter är påtagliga i Guatemala och drabbar utsatta grupper, som flickor och kvinnor, oproportionerligt hårt. ActionAid arbetar för att motverka detta, bland annat genom att belysa och stoppa det ökade våldet mot kvinnor, vilket i stor utsträckning är en effekt av tilltagande klimatförändringar och fattigdom. 

   

  Vi arbetar också med att stärka kvinnors och samhällens kunskap om hållbara försörjningsalternativ så att de ska kunna skapa sig en bättre motståndskraft inför klimatförändringar. Kvinnors försörjning och möjlighet att förbättra och variera odlingen av ekologiska grödor är en viktig komponent i arbetet.  

  Liberia

  ActionAid har funnits i landet sedan 1996 och har verksamhet i cirka 200 samhällen i åtta regioner. Vi arbetar för att stärka flickors och kvinnors rättigheter med fokus på klimatförändringarna och dess negativa effekter på kvinnors hälsa och säkerhet.

  Mäns våld mot kvinnor eskalerar i takt med klimatkrisens framfart och detta arbetar vi för att belysa och förhindra. Vi arbetar också med att förebygga och stoppa könsstympning samt säkerställa ungas rätt att gå i skolan. 

  Senegal

  ActionAid har arbetat i landet sedan 2001. Regeringens stöd till samhällen som behöver arbeta med katastrofberedskap är minimal i Senegal. Därför arbetar ActionAid tillsammans med kvinnliga småjordbrukare för att stärka deras motståndskraft inför klimatförändringarna och för att bekämpa de orättvisor som drabbar dem.

  Vi ökar kvinnornas deltagande i lokalt beslutsfattande om hur jordbruksmark ska fördelas och regleras. Vi arbetar också för att skapa en varierad försörjning för alla årstider.

   

  Flickors och unga kvinnors rätt att gå i skolan och kunna leva ett liv i frihet är på många sätt begränsat i Senegal. Därför arbetar vi för att stoppa barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och för att öka antalet flickor i skolan. Till exempel ser vi till att fler flickor får tillgång till mensskydd, så att de kan gå i skolan även när de har mens. Vi utbildar även föräldrar och lärare om betydelsen av att flickor får gå i skolan. I anslutning till skolorna sätter vi också upp flickforum, en plats där flickorna kan ses och prata i en trygg miljö och frågor som rör deras rättigheter. 

  Sverige

  ActionAid har funnits i Sverige sedan 2006. Förutom att samla in pengar till verksamhet i andra länder arbetar vi också aktivt med att förebygga och stoppa förekomsten av kvinnlig könsstympning.

  I Sverige är könsstympning olagligt sedan 1982. Ändå beräknas 68 000 flickor och kvinnor som är bosatta i Sverige vara könsstympade och 13 000 – 23 000 är i riskzonen.

   

  I Sverige arbetar vi med att sprida information, påverka och skapa trygga rum för flickor och kvinnor som är berörda av könsstympning. Vi ser till att de får lära sig om sina rättigheter och vilket stöd de kan få av samhället. Vi utbildar också yrkesverksamma inom vården så att de med större trygghet och kunskap kan bemöta flickor och kvinnor som är berörda av könsstympning.

  Läs mer här

  Vietnam

  ActionAid har funnits i landet sedan 1989 och har verksamhet i över 21 provinser. Vi arbetar för att kvinnors ledarskap i katastrofer och humanitärt arbete ska värdesättas och bli vanligare. Vi arbetar också för att stärka flickors och andra utsatta gruppers rättigheter. Även om utvecklingen i Vietnam gått åt rätt håll under senare år är diskrimineringen av flickor fortfarande är ett stort problem på grund av gamla normer och traditioner.

  Vietnam är ett av de länder som drabbas hårdast av klimatförändringar. ActionAid samarbetar med lokala myndigheter i flera av de värst drabbade byarna för att öka samhällens motståndskraft och beredskap, bland annat genom att utbilda invånarna i katastrofhantering. Målet är att minska samhällens sårbarhet, genom att använda beredskapsplaner i katastrofarbetet. Vi utbildar även kvinnor i hållbara jordbruksmetoder så att de kan skapa sig en hållbar försörjning som inte slås ut på grund av ett förändrat klimat. 

   

  Zimbabwe

  ActionAid har funnits i Zimbabwe sedan år 2003 och har verksamhet i tio av landets distrikt. Vi arbetar bland annat med att stärka flickors rätt till utbildning och utbilda kvinnor i hållbara försörjningsmetoder.

  Flickor som tvingas sluta skolan i Zimbabwe löper stor risk att bli bortgifta eller förväntas arbeta i hemmet istället för att gå i skolan. För att förändra detta utbildar ActionAid föräldrar och lokala ledare om betydelsen av flickors skolgång. Vi underlättar även flickors möjligheter att kunna ta sig till och från skolan på ett säkert sätt och vi påverkar lokala beslutsfattare att säkerställa gratis mensskydd i skolorna så att flickorna kan gå även när de har mens. I anslutning till många skolor har vi även satt upp flickforum – en plats där flickorna i trygghet kan prata om frågor som rör deras rättigheter, hälsa och känslor.

   

  Klimatförändringarnas effekter påverkar många människor i Zimbabwe, där jordbruket utgör en viktig inkomstkälla. Ofta är det kvinnor som driver de småskaliga jordbruken och därför satsar ActionAid på att utbilda kvinnor i klimatsmarta odlingsmetoder med grödor som klarar ett förändrat klimat. Vi utbildar även kvinnor och män om vikten av kvinnors rätt till sin kropp och för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

  Afrikas horn

  På Afrikas horn råder den värsta torkan på 40 år. Läget är akut och 20 miljoner människor, varav 10 miljoner barn, riskerar svält. ActionAid finns på plats i Somaliland, Kenya och Etiopien.

  Insatserna är fokuserade till att bistå med mat, vatten, hygienartiklar och långsiktigt stöd. Vi tillhandahåller även kontanthjälp för att samhällen ska ha råd att sätta in brunnar och jordvallar, som hjälper till att behålla vatten.

  Som alltid fokuserar vi på flickors och kvinnors särskilt utsatta situation och ser till att lokala kvinnor får utbildning i kris- och katastrofberedskap så att de kan ta ledande roller i arbetet. En annan viktig del är de säkra utrymmen för flickor och kvinnor som vi sätter upp, eftersom de ofta utsätts för ökat våld i samband med kriser. Vidare sätter vi in psykosocialt, juridiskt och medicinskt stöd till behövande.

   

  Läs mer eller ge en gåva

  Ukraina

  Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina finns ActionAid på plats i regionen. Vi arbetar inne i Ukraina liksom i grannländerna Polen, Rumänien och Moldavien.

  Alla insatser sker i nära samarbete med lokala organisationer och stödet handlar om att dela ut förnödenheter som mat, vatten mediciner och hygienartiklar, bl.a. mensskydd. Vi ser också till att människor får tillgång till trygga boenden, psykosocialt stöd och juridisk hjälp, samt att flickor, kvinnor får tillgång till säkra platser. 

   

  Läs mer eller ge en gåva

  Samtliga länder där ActionAid har verksamhet

  Afghanistan

  Australien

  Arab-regionen (Jordanien & Libanon)

  Bangladesh

  Brasilien

  Burundi

  Danmark

  Demokratiska republiken Kongo

  Etiopien

  Frankrike

  Gambia

  Ghana

  Guatemala

  Grekland

  Haiti

  Indien

  Indonesien 

  ActionAid International 

  Irland

  Italien

  Kambodja

  Kenya

  Liberia

  Malawi

  Moçambique

  Myanmar

  Nederländerna

  Nepal

  Nigeria

  Palestina

  Rwanda

  Schweiz

  Senegal

  Sierra Leone

  Somaliland

  Storbritannien

  Spanien

  Sverige

  Sydafrika

  Tanzania

  Thailand

  Uganda

  Ukraina (inkl. grannländer)

  USA

  Vietnam

  Zambia

  Zimbabwe