Denna policy reglerar ActionAid Sveriges hanterar personuppgifter. I enlighet med vårt system för löpande uppföljning av policydokument ska denna policy ses över och vid behov uppdateras vart tredje år. Tid för nästa översyn är år 2025.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till ActionAid Sverige. Därför vill vi vara öppna med hur vi hanterar och behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, vilka rättigheter du har som givare, medlem eller följare samt hur du kan kontakta oss.
ActionAid Sverige i egenskap av personuppgiftsansvarig ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsförordning – GDPR och interna riktlinjer och rutiner, såväl som branschorganisationen Giva Sveriges krav och riktlinjer. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på personuppgifter som ActionAid Sverige samlar in är namn, postadress, telefonnummer och personnummer, men även givarhistorik och köphistorik i vår gåvoshop. Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in utifrån gåvor och köp, kan vi komma att samla in uppgifter från tredje part som t.ex. offentliga register. Vår givardatabas personnummersätts löpande och stäms regelbundet av mot SPAR för att upprätthålla god registervård och säkerställa god adresskvalitet, få information om avlidna samt undvika att det förekommer dubbletter och gamla adresser i vårt register.

ActionAid Sverige registrerar personuppgifter i samband med att du:

• Ger eller köper en gåva eller startar en egen insamling (ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)
• Blir regelbunden givare (Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och betalinformation)
• Blir medlem (ex. namn, adress, telefonnummer och e-post)
• Skriver under ett upprop eller namninsamling (ex. namn, epost, telefonnummer)
• Anmäler dig till ett evenemang som ActionAid Sverige anordnar (ex. namn, epost och för
• evenemanget relevanta uppgifter)
• Gör en intresseanmälan eller börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev (ex. namn och e-postadress)

ActionAid Sverige behandlar dina uppgifter för att:

• Kommunicera med dig, rapportera om verksamheten och uppmärksamma dig på
erbjudanden som vi tror kan intressera dig
• Administrera ditt månadsgivande/fadderskap
• Administrera ditt medlemskap
• Fullgöra beställningar och distribuera produkter
• Besvara kundserviceärenden
• Analysera statistik och underlag för att förbättra våra erbjudanden, tjänster och vår kommunikation samt fullgöra rättsliga förpliktelser.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster delar ActionAid personuppgifter med underleverantörer som hjälper oss med bland annat utskick och distribution, analys och telemarketingkampanjer. Exempel på underleverantörer kan vara tryckerier, telemarketingbyråer och e-postleverantörer. Dessa uppdrag regleras genom giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Dina personuppgifter används enbart för vår verksamhet och lämnas aldrig ut till någon annan för extern bearbetning.

ActionAid delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Exempel på detta är företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vad gäller för cookies och länkar till andra hemsidor?

Cookies:
Actionaid.se använder sig av cookies (textfiler som sparas på användarens dator när du besöka en webbplats). Detta görs av tekniska skäl för att underlätta ditt besök på hemsidan och för att den ska vara användarvänlig, till exempel för att spara vissa val och ifyllda fält. Vissa cookies sparas bara under tiden du har webbläsaren är igång och andra sparas och läses in om/när du besöker webbplatsen igen.
Vi använder också cookies för att kunna se och analysera trafik på vår hemsida, denna information är anonymiserad. ActionAid och samarbetspartners samlar även in anonymiserad information om användare på webbplatsen, detta för att på andra plattformar kunna rikta annonser och information, det kallar för ”intressebaserad annonsering”. Vi använder också tredjepartskakor för att kunna mäta effekten av vår egen annonsering i sociala medier. 
När du surfar på vår sajt godkänner du att vi använder cookies, om du inte har inaktiverat dem genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare I de olika webbläsarna finns funktioner för att stänga av användning av cookies, se hjälpverktyget i din webbläsare för att stänga av funktionen. Om du väljer att inte använda cookies kan användarupplevelsen på actionaid.se försämras.

Länkar till andra webbplatser:
I vissa fall kan det förekomma länkar till tredje parts webbplats, hemsida eller material publicerat hos tredje part. ActionAid Sverige har inte kontroll över dessa webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de eventuella fall då dina uppgifter behandlas utanför EU, säkerställer vi alltid att detta hanteras säkert samt att det finns dataöverföringsavtal så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i vårt givarregister kan dessa sparas upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Därefter raderas eller anonymiseras de. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen eller allmänna preskriptionstiden.
Om du har gjort en intresseanmälan till oss och till exempel anmält dig till våra nyhetsbrev så behåller vi dina uppgifter så länge som du inte avregistrerat dig från det som du har samtyckt till.
Rättslig grund för personuppgiftsbehandling
ActionAid Sverige baserar behandlingen av dina personuppgifter på tre rättsliga grunder; 1) Fullgörande av avtal, 2) Berättigat intresse och 3) Samtycke. Dessa rättsliga grunder beskrivs nedan.

Fullgörande av avtal:
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som regelbunden givare eller medlem. I avtalet ingår att kunna kommunicera med dig, administrera ditt stöd samt erbjuda kundservice.

Berättigat intresse:
I vissa fall kommer ActionAid Sverige använda berättigat intresse som grund. Detta kommer i så fall endast göras i de syften som angetts i denna policy. Exempel kan vara den behandling vi utför för att kunna kommunicera erbjudanden till dig eller profileringar såsom segmentering för att kunna kommunicera relevant information. Om du har skrivit på ett av våra upprop eller gjort en intresseanmälan kommunicerar vi med dig baserat på ett berättigat intresse.

Samtycke:
Om du inte är fadder eller givare utan endast har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev baserar vi vår behandling av personuppgifter på ett samtycke att få utskicket skickat till dig. När du fyller i exempelvis din e-postadress samtycker du till att vi behandlar din e-postadress och skickar dig vårt nyhetsbrev. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till denna behandling genom att avregistrera dig ifrån nyhetsbrevet.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och har möjlighet att påverka den information vi har sparad om dig. Dessa rättigheter kan delas in i tre kategorier. Rätten till registerutdrag, Rätten att få uppgifter rättade och Rätten att begränsa användandet eller bli borttagen.

Rätten till registerutdrag:
Du har därför rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter vi har sparade om dig, varifrån uppgifterna är hämtade och hur vi använder dem. Detta gör du genom en skriftlig och underskriven begäran till ActionAid Sverige. Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Så kontaktar du oss” i denna policy.

Rätten att få uppgifter rättade:
Du kan även när du vill begära att få dina uppgifter rättade genom att kontakta oss. Våra
kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Så kontaktar du oss” i denna policy. ActionAid Sverige kommer även på eget initiativ rätta felaktiga uppgifter som kan förekomma i våra system. För adressuppdateringar använder vi oss av folkbokföringen som källa.

Rätten att begränsa användandet eller bli borttagen:
Du kan när du vill begränsa vår användning av dina uppgifter genom att till exempel meddela oss vilka sätt du inte vill bli kontaktad på eller vilken typ av information du avsäger dig. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt information om avtal.
Du kan även kontakta oss och be om att bli borttagen helt från våra register. Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Så kontaktar du oss” i denna policy. Även om du har begärt att vi tar bort dina uppgifter kan det finnas lagkrav som kräver att vi behåller dem. I dessa fall får uppgifternas endast behandlas i det syfte som anges i den lag som förhindrar borttagandet.
Tycker du att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt eller att dina rättigheter inte respekteras av oss? Kontakta oss gärna så att vi tillsammans kan reda ut det. Om du fortfarande inte är nöjd har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Så kontaktar du oss:

Har du frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter får du gärna kontakta oss.
Postadress:
ActionAid Sverige
Att: Givarservice
Alsnögatan 11
116 41 Stockholm
E-post: givarservice@actionaid.se
Telefon: 08- 615 55 55 (vardagar 9–15)

Ändring av denna integritetspolicy

ActionAid Sverige kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid förändringar kommer vi att informera de som är berörda om vilka förändringar som gjorts i policyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på www.actionaid.se