Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige

  Arbetet i Sverige

  Baserat på lärdomar från det framgångsrika arbete som ActionAid genomfört i flera länder i Afrika arbetar vi tillsammans med flickor och kvinnor i Sverige, deras anhöriga och personer som de kommer i kontakt med. I allt arbete är det kvinnorna själva som tar ledningen, eftersom det är deras kunskap, erfarenheter och behov som måste vara vägledande för alla insatser.

  Så arbetar vi i Sverige

  Let´s Talk About it: Kvinnlig könsstympning

  Genom workshops och samtalsträffar skapar vi trygga rum för kvinnor som är i riskzonen. Ofta sker arbetet tillsammans med andra gräsrotsorganisationer där de som är direkt och indirekt berörda får möjlighet att prata om frågan, dela erfarenheter och tillsammans finna vägar framåt för att skapa attitydförändringar och varaktig förändring. Vi tar fram handböcker och utbildar andra civilsamhällesorganisationer i vår deltagandemetod, Reflection Action (se nedan) så att fler aktörer i Sverige kan arrangera träffar och workshops för de berörda kvinnorna. 

  handboken reaction

  PowHer Talk

  Under hösten 2023 startar vi upp projektet PowHer Talk med stöd av Jämställdhetsmyndigheten. PowHer Talk är ett projekt som riktar sig till flickor i åldrarna 15-25, med syftet är att skapa en trygg plats där de kan uttrycka sina åsikter, utforska sin kreativitet och hitta en gemenskap. Träffarna kommer att hållas två gånger i månaden i Skärholmen. Under träffarna används samtalsmetoden Reflection Action där deltagarna själva uppmuntras att dela med sig av känslor, erfarenheter och behov. 

  PowHer talk logo_frilagd

  Let´s Ask About it: Kvinnlig könsstympning

  Vi tillhandahåller även information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med de individer som är berörda. Målet är att bygga broar mellan personer som är direkt berörda av kvinnlig könsstympning och yrkesverksamma inom till exempel vården, för att berörda ska känna sig trygga och veta var de kan få tillgång till stöd och medicinsk hjälp.

   

  Genom att sprida information till yrkesverksamma är målsättningen att öka deras förståelse för förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige och därmed lättare kunna utläsa riskindikatorer hos patienter som drabbats av eller riskerar att drabbas av könsstympning. Arbetet syftar också till att ge yrkesverksamma en större förståelse för de effekter som könsstympning har på en människas liv samt känna självförtroende när det gäller att interagera med patienter som drabbats av könsstympning. 

   

  Insatserna syftar också till att ge yrkesverksamma inom vården större möjlighet att reflektera och granska hur den vårdcentral där de arbetar tar emot och remitterar patienter som drabbats av eller riskerar att drabbas av könsstympning.

  Om du är intresserad av våra Lets Ask About It-workshops, kontakta oss på programmes.swe@actionaid.org 

  Kvinnlig könsstympning i Sverige 

  68 000 flickor och kvinnor som lever i Sverige uppskattas ha blivit utsatta för könsstympning och ytterligare mellan 13 000 – 23 000 befinner sig i riskzonen.¹ Mörkertalet är dock stort och många vet inte om att övergreppet är förbjudet eller vågar helt enkelt inte anmäla. Ofta könsstympas flickor under skollov i samband med att de tas utomlands. Ibland sker övergreppet även i Sverige, i hemlighet och ofta utan bedövning. 

   

  Baserat på lärdomar från det framgångsrika arbete som ActionAid genomfört i flera länder i Afrika arbetar vi tillsammans med flickor och kvinnor i Sverige, deras anhöriga och personer som de kommer i kontakt med. I allt arbete är det kvinnorna själva som tar ledningen, eftersom det är deras kunskap, erfarenheter och behov som måste vara vägledande för alla insatser.

   

  Så arbetar vi i Sverige

  Arbetet i Sverige sker med stöd från Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten och innefattar bland annat följande delar. 

   

  Skapa trygga rum

  Genom workshops och samtalsträffar skapar vi trygga rum för kvinnor som är i riskzonen. Ofta sker arbetet tillsammans med andra gräsrotsorganisationer där de som är direkt och indirekt berörda får möjlighet att prata om frågan, dela erfarenheter och tillsammans finna vägar framåt för att skapa attitydförändringar och varaktig förändring.

   

  Information

  Vi sprider information om kvinnlig könsstympning och var stöd och rådgivning finns att få till de personer som är direkt berörda. Vi tillhandahåller även information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med de individer som är berörda.

   

  Utbildning och kunskap

  Vi tar fram handböcker och utbildar andra civilsamhällesorganisationer i vår deltagandemetod, Reflection Action (se nedan) så att fler aktörer i Sverige kan arrangera träffar och workshops för de berörda kvinnorna. Vi stärker även kunskapen om könsstympning bland yrkesverksamma grupper, så som anställda inom vård och socialtjänst.

   

  Kontaktytor

  Vi bygger broar mellan personer som är direkt berörda av kvinnlig könsstympning och yrkesverksamma inom till exempel vården, för att berörda ska veta var de kan få tillgång till stöd och medicinsk hjälp.

   

  Påverkansarbete 

  Vi utför påverkansarbete på europeisk och nationell nivå för att skapa varaktig förändring, där samarbetet med våra ActionAid-kollegor runt om i världen, det europeiska End-FGM nätverket samt andra organisationer i Sverige som också jobbar mot övergreppet är särskilt viktigt. Vi stödjer även den forskning som tas fram från End-FGM-nätverket.

   

  Reflection Action

  De träffar som vi arrangerar tar utgångspunkt i samtalsmetoden, Reflection Action, som är en samtalsmetod framtagen av ActionAid 1990, med syftet att förändra attityder och stärka personer som befinner sig i en utsatt situation. Metoden bygger på att deltagarna själva uppmuntras att dela med sig av känslor, erfarenheter och behov. Reflection Action har använts över hela världen inom många olika frågor, bland annat i frågor som rör könsstympning. Med stöd av en processledare använder deltagarna olika verktyg för att analysera sin situation, identifiera hur deras rättigheter kan ha inskränkts samt arbeta tillsammans för att påverka och förändra sin situation. 

   

  Här kan du få råd och stöd

  Är du berörd av kvinnlig könsstympning eller känner någon som är det, men vet inte vart du ska vända dig? I Sverige finns flera aktörer som på olika sätt kan ge råd, stöd och medicinsk hjälp.