Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Ny rapport från ActionAid: The Human Costs of the Food Crisis

  Kostnaden för mat, bränsle och gödningsmedel i några av världens mest utsatta samhällen har stigit dramatiskt sedan Rysslands invasion av Ukraina. Det här visar en ny rapport från ActionAid. 

  Redan innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina utlöste COVID-19-pandemin en kraftig ökning av den globala matosäkerheten – bara under 2020 var matosäkerheten större än de fem föregående åren sammanlagt. Invasionen av Ukraina resulterade i stigande priser på mat, bränsle och gödsel, eftersom kriget påverkade transporter från både Ryssland och Ukraina, som är bland de största exportörerna i världen av dessa produkter.  

  Under 2022, när kriget bröt ut i Ukraina, genomförde ActionAid en omfattande undersökning i lokalsamhällen i 13 av de länder som drabbats hårdast av krisen i Afrika, Asien, Latinamerika och Mellanöstern. Resultatet av undersökningen, som presenterades i rapporten ”Doubly Devastating” i maj 2022, visade att människor i dessa samhällen betalade dubbelt, tredubbelt eller till och med nära fyra gånger så mycket för mat, bränsle och gödsel som de gjort innan kriget började. 

  Nu, ett år efter rapporten ”Doubly Devastating”, släpper ActionAid nya och mer detaljerade forskningsresultat om omfattningen av fortsatta prisstegringar och vilka konsekvenser det får för människor som redan lever i fattigdom. Undersökningen granskar frågan om stigande priser och sociala konsekvenser i 14 länder –  Afghanistan, Bangladesh, Demokratiska republiken Kongo (DRC), Etiopien, Haiti, Kenya, Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Somaliland, Zambia och Zimbabwe. 

  Rapporten fastslår bland annat att: 
  • Brödpriserna har stigit med över 101 %  
  • Kostnaderna för gödningsmedel har ökat med över 115 %  
  • Priserna på mensskydd har stigit med mer än 83 % 
  • Priserna på matolja har ökat med 57 % 

  I vissa länder, till exempel Zimbabwe, har priserna på varor som bensin och pasta stigit med så mycket som 900 % respektive 750 % och priserna på mensskydd har ökat med 600 %. 
   
  Flickor och kvinnor drabbas hårt  

  För flickor och kvinnor handlar krisen inte enbart om större matosäkerhet. Parallellt med att tillgången till mat minskar har krisen även negativa effekter på deras:  

  • Rätt till utbildning, eftersom i synnerhet flickor tvingas sluta skolan när familjers ekonomi försämras.
  • Rätt att själva bestämma med vem de vill gifta sig, eftersom fler flickor riskerar att bli bortgifta när tillgången till mat och pengar minskar för familjer som redan lever i fattigdom. 
  • Rätt att leva ett liv fritt från våld och övergrepp, eftersom mäns våld mot flickor och kvinnor ofta ökar när kriser tilltar.
   
  Samtidigt har den allt djupare klimatkrisen en negativ inverkan på mattillgången, vilket sätter flickors och kvinnors rättigheter på spel i ännu högre grad. Många kvinnor som försörjer sig på småskaliga jordbruk riskerar att förlora hela sin försörjning och många flickor, vars uppgift är att hämta vatten till familjen, tvingas gå allt längre sträckor med ökad risk för överfall och övergrepp. Detta är bara några av många exempel på den särskilda utsatthet som flickor och kvinnor lever under – och som förvärras när kriser eskalerar.  
   
  Sammantaget får detta enorm påverkan på flickors och kvinnors psykiska hälsa och möjligheter att ta makt över sina egna liv. ActionAid förespråkar en helhetsapproach och att tillräckliga resurser skjuts till för att hantera alla de sammanlänkade kriser som förvärrar matosäkerheten och i längden flickors och kvinnors rättigheter. 

  "Den nya forskningen visar att de mest sårbara människorna runt om i världen bär den tyngsta bördan av stigande mat-, bränsle- och gödselpriser, där kvinnor och flickor drabbas hårdast. De påverkas oproportionerligt av flera kriser som påverkar deras tillgång till mat, utbildning, deras rätt deras rätt att själva få bestämma vem de vill gifta sig med samt deras mentala hälsa och välbefinnande. De katastrofala effekterna vi ser gör det tydligt varför en rättvis övergång till förnybar energi och agroekologiska jordbruksmetoder behövs mer än någonsin, både för att skydda samhällen mot katastrofer och för att erbjuda motståndskraft mot klimatkrisen. Det finns ingen tid att förlora."

  Priserna på mensskydd har stigit med mer än 83 %

  Meem Akhter Lamia är student och lever i södra delen av Bangladesh, i byn Kolpara. Hon och många andra flickor och kvinnor har under de senaste åren tvingats betala allt mer för sanitetsprodukter och bindor. Priserna för bindor har enligt rapporten stigit med över 83 % vilket har lett till att många flickor och kvinnor inte längre har råd att köpa hygieniska bindor utan är tvungna att använda tygbitar istället.  

  Meem Akhter Lamia

  ”Hemma använder vi en bit tyg istället för bindor. Detta är inte alls hygieniskt. Vi måste tvätta och rengöra dessa tygstycken med saltvatten. Det är mycket skadligt för våra kroppar”, säger Meem. Vidare förklarar hon allvaret i situationen och säger: ”De rika kanske klarar sig undan prisökningarna, men de fattiga kommer att kämpa. Något måste göras, annars kommer samhället att lida mycket.”