Skip to the content

Inom ActionAids löpande verksamhet ingår, Ett tryggt rum, som finansieras av Socialstyrelsen. Genom arbetet vill ActionAid skapa ett tryggt rum där kvinnor och flickor som har blivit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning kan dela sina erfarenheter, samt diskutera och reflektera kring frågor kopplade till kvinnlig könsstympning. I förlängningen är syftet även att öka kunskap om kvinnlig könsstympning och dess risker, samt långsiktigt förändra attityder hos grupper där könsstympning är en tradition.

Mål
Målet med Ett tryggt rum är att kvinnor och flickor ska känna sig trygga och våga prata om könsstympning. De ska även kunna skaffa sig kunskap om sina rättigheter, särskilt i relation till sin egen kropp, och veta hur de kan få hjälp om de har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning. Med hjälp av det trygga rummet kan flickorna och kvinnorna tillsammans hitta verktyg och metoder för att själva kämpa mot könsstympning. Projektets långsiktiga mål är att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld, inom vilket alla ska ha samma förutsättning för en god hälsa och att förekomsten av kvinnlig könsstympning har upphört helt.

Aktiviteter
Projektets aktiviteter består främst av samtalsträffar som bygger på demokratiska deltagandemetoder där deltagarna är de som själva identifierar skadliga traditioner, analyserar sin situation och hittar egna vägar till förändring. Under träffarna erbjuds föreläsningar och samtal med experter om kvinnlig könsstympning och sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Deltagarna får även möjlighet att träffa sakkunniga från ActionAid Sveriges nätverk Champions for Change.

Förväntat resultat

  • Minskat stigma om att prata om könsstympning med personer i ens omgivning.
  • Ökad medvetenhet om rättigheter och möjligheter till stöd och vård för kvinnor som har blivit eller riskerar att utsättas för könsstympning.
  • Ökad medvetenhet om hur individer som har drabbats av könsstympning påverkas fysiskt och psykiskt.
  • Ökad förståelse och kontakt mellan kvinnor och flickor som har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning och yrkesverksamma som träffar de kvinnorna och flickorna genom sitt arbete.