Skip to the content

Under 2019 och 2020 bedriver ActionAid projektet Attitydförändringar för att stoppa kvinnlig könsstympning. Projektet finansieras av Jämställdhetsmyndigheten som en del av myndighetens arbete för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Syftet med projektet är att öka medvetenheten kring kvinnlig könsstympning och främja attitydförändringar som kan leda till att kvinnlig könsstympning upphör i Sverige.

Arbetet kommer att utgå från ActionAids metod Reflection Action, en demokratisk deltagandemetod som involverar de människor som är direkt berörda av den här skadliga traditionen. Genom att sätta deltagarna i centrum för dialog och reflektion är målet att skapa attitydförändringar som i förlängningen kan leda till ett samhälle fritt från kvinnlig könsstympning.

Metoden har använts av 500 organisationer i 70 länder och har visat positiva resultat i kampen för att stoppa kvinnlig könsstympning. 

Reflection Action-metodens bygger fyra olika steg:

  • Kontextförståelse (genom olika visuella verktyg)
  • Utvecklingsstrategi (identifiera och prioritera problematiken)
  • Agera (kartlägga möjliga ageranden, bestämma riktlinjer och tidsram)
  • Utvärdering (reflektion som fokuserar på svårigheter, framgångar och resultat)

Målgrupp:
Arbetet riktar sig till både kvinnor och män från riskländer (enligt Unicefs definition). Män är inkluderade i projektet eftersom ActionAid anser att kvinnlig könsstympning inte är en kvinnofråga utan en samhällsfråga. Åldrarna på deltagarna kommer att variera mellan 13–25 år samt 25+ år.

Målet är att:

  • öka kunskapen om kvinnlig könsstympning inom den berörda målgruppen och deras omgivning
  • skapa trygghet, öppenhet och dialog
  • främja deltagarnas möjlighet att själva utveckla verktyg och lösningar för hur man kan arbeta för att stoppa kvinnlig könsstympning

Internationellt lärande
Då detta är första gången Reflection Action-metoden implementeras i Sverige, har experter från andra ActionAid-länder att besökt Sverige för att utbilda anställda här. Efter denna utbildning har ActionAid Sverige anpassat metoden till den svenska kontexten och tagit fram en utbildning för processledarna.

Arbetsträffar 
Arbetsgrupper bestående av 10 processledare och 50 deltagare har satts upp. En grupp är enbart för män medan resterande fyra är för flickor och kvinnor. Under 10 tillfällen kommer deltagarna att ses för att – utifrån Reflection Action-metoden - reflektera över olika maktstrukturer, normer och traditioner som upprätthåller skadliga praktiker mot flickor och kvinnor. Syftet är att skapa ett tryggt rum där deltagare öppet kan reflektera över kvinnlig könsstympning och tillsammans stärka varandra för att arbeta mot påtryckningar och främja attitydförändringar i samhället.

På grund av rådande samhällsläge till följd av coronaviruset kommer träffarna under våren 2020 att ske online via en facebook-grupp som ActionAid Sverige bjuder in till och som leds och drivs av processledarna.

 Förväntat resultat:

  • Stärka unga vuxna och personer i deras omgivning som kan leda till mobilisering och ökad kunskap för att kämpa mot kvinnlig könsstympning.
  • Ökad kunskap hos flickor och kvinnor som har utsatts eller är i risk för att utsättas om den svenska lagstiftningen samt vilka rättigheter de har inom hälso- och sjukvården.
  • Öka kvinnors rätt till sexualitet och kroppslig integritet som är en förutsättning för ett jämställt samhälle.