Skip to the content

Effekten av vårt arbete

Att ändra attityder, stärka rättigheter och skapa långsiktig förändring tar tid. Men för varje år ser vi att arbetet ger resultat. 

Här är ett axplock av resultaten från 2019

Globalt
Totalt genomförde ActionAid arbete i 926 projekt tillsammans med 1374 partners i 43 länder.
Vi svarade upp mot 37 katastrofer världen över och insatserna nådde ut till 880 000 drabbade människor.

Senegal – kvinnors landrättigheter 
61 000 kvinnor fick utbildning ledarskap och klimatsmarta jordbruksmetoder.

Zimbabwe – humanitära insatser
49 000 människor i akut matbrist nåddes genom insatser från ActionAid. 5 000 nåddes av direkta kvinnoledda nödinsatser efter cyklonen Idai.

Indien – stoppade barnäktenskap och kvinnors ledarskap
163 barnäktenskap stoppades genom ett samarbete mellan ActionAid och UNICEF, vars syfte är att stärka ungdomars självständighet. Programmet har införts i 28 olika distrikt i landet.
12 000 familjer och totalt 70 000 människor har nåddes av insatser i ett samarbetsprojekt mellan ActionAid och organisationen NBSKPK. Arbetet sträcker sig 10 år tillbaka i tiden och har bland annat lett till att fler kvinnor i Indien tagit ledande roller och engagerat sig i hållbara jordbruk.

Vietnam – ungas katastrofberedskap och kvinnors ledarskap
707 studenter från fem skolor deltog vid informationsaktiviteter som ActionAid ordnat för att öka kunskapen och beredskapen vid katastrofer. Vi arbetade även för att stärka kvinnoledda grupper och möjliggöra deras deltagande i dialog med myndigheter så att de effektivt kunde implementera resilienta och hållbara alternativ som svar på klimatförändringarna.

Nepal – bättre utbildning
130 människor, däribland regeringstjänstemän, lärare, ungdomar och civilsamhället deltog i att stärka den offentliga utbildningen i Nepal. Arbetet organiserades av ActionAId och Ministeriet för social utveckling.

Palestina  - ungas ledarskap
582 ungdomar (342 kvinnor och 240 män) nåddes genom arbetet med att utveckla ungdomars ledarskap i Hebron och Bethlehem. I december 2019 hade arbetet genererat 22 ungdomsledda initiativ.

Nigeria – humanitära insatser
4124 hushåll ledda av kvinnor försågs med räddningsmaterial efter översvämningar och 2724 hushåll fick toaletter, hygienkit och kontanter till matinköp.

Guatemala – demokratiska rättigheter
ActionAid och andra frivilligorganisationer förhindrade ett lagförslag med syfte att inskränka det civila samhällets och dess företrädares rättigheter samt möjligheten att bedriva verksamhet.