Skip to the content

Att möjliggöra kvinnligt ledarskap inom katastrofförebyggande arbete genom att sträva efter en minskad börda av obetalt hem- och omsorgsarbete

Kvinnor är viktiga aktörer och ledare i katastrofförebyggande (DRR) och humanitärt arbete. Men för att möjliggöra kvinnors ledarskap och deltagande i katastrofförebyggandet så krävs ett erkännande av den stora mängd oavlönat hushållsarbete som kvinnor utför och att denna börda som utgör ett hinder minskas. ActionAid publicerade en ny publikation under 2017-års Global Platform for DRR som ägde rum nyligen i Cancun, Mexiko. Publikation bygger på vårt arbete runt om i världen och visar på hur det obetalda hem- och omsorgsarbetet påverkar kvinnornas ledarskap inom DRR-området negativt och hur alla intressenter behöver stärka kvinnor och samhällen i att bli mer jämställda för att vända den negativa trenden.


Sju specifika rekommendationer riktar sig till regeringar, internationella organ och det civila samhället.  Intressenterna måste ta ett ökat ansvar för att tillhandahålla tjänster som bidrar till att minska kvinnors belastning när det gäller obetalt hem- och omsorgsarbetet och kvinnor skall få stöd i att omfördela det obetalda arbetet över hela hushållet och samhället för att möjliggöra verkligt deltagande och ledarskap hos kvinnor världen över.