Skip to the content

Motståndskraft och hållbara försörjningsmetoder

Vi lever idag i en tid där klimatförändringar, naturkatastrofer, epidemier, politiskt förtryck, våldsam konflikt och ekonomisk kris drabbar oss allt oftare. I krissituationer är det framförallt utsatta människor i fattigdom som drabbas hårdast. Kvinnor är särskilt utsatta och ofta leder en kris till att människor faller djupare ner i fattigdomsspiralen. Men om man jobbar på rätt sätt kan en kris också innebära en möjlighet till att förändra strukturer i samhället som bidrar till människors (främst kvinnors) utsatthet.

För att kunna diskutera och arbeta med de problem vi står inför idag utifrån ett helhetsperspektiv har man skapat uttrycket resiliens – motståndskraft. Resiliens handlar om att bygga motståndskraft mot effekterna av dessa krissituationer och att skapa hållbar och långsiktig utveckling. Den lokala verkligheten och behoven står i centrum, liksom kvinnors ledarskap och rättigheter. För att vara effektiv måste varje lösning skräddarsys och utvecklas av småjordbrukarna själva för deras specifika behov.

Resiliens i praktiken

ActionAid har utvecklat konceptet Climate Resilient Sustainable Agriculture (CRSA) som är en kombination av agroekologi och rättighetsperspektiv. För närvarande finns sådan verksamhet i 25 länder runt om i världen. Programmet relaterar direkt till totalt elva av de nya hållbarhetsmålen (SDGs).

Arbetet med resiliens kan delas upp i fyra olika steg:

  • Genomföra en analys där den lokala befolkningen identifierar de största riskerna och utmaningarna som finns i deras samhällen samt vilka lösningar som redan finns för att hantera dessa. Syftet är att både skapa medvetenhet och kunskap men även uppmuntra till egenmakt för att själva kunna ta kontroll över och förbättra sin situation. 
  • Identifiera och dokumentera lokal kunskap och alternativa tillvägagångssätt som redan finns, och sedan testas och sprids. Lokal innovation uppmuntras. Lokala alternativ utvecklas löpande och även i traditionella samhällen finns idéer om hur man kan göra jordbruket bättre.
  • Uppmuntra till brobygge mellan gammalt och nytt, mellan traditionell kunskap och modern vetenskap och forskning. Om de nya metoderna visar sig vara mer effektiva och ökar produktionen i ett område, kommer dessa istället att användas i fortsättningen.
  • Genomföra påverkansarbete och kampanjer på lokal, nationell och global nivå gentemot beslutsfattare för att påverka policy- och utvecklingsplaner till stöd för småjordbrukares möjligheter till hållbar försörjning.

Även om ett projekt ofta har en teknisk inledning utifrån människors praktiska behov så utvecklas verksamheten i regel av nödvändighet mot ett i slutändan strategiskt arbete för att förändra de strukturer som koncentrerar makten och resurserna, som begränsar valfriheten, som nekar uppfyllandet av de mänskliga rättigheter, som genererar och återskapar utsatthet och fattigdom.

Effekterna

Utifrån ett helhetsperspektiv ger CRSA resultat inom många områden som sammantaget skapar mer motståndskraftiga (resilienta) människor och samhällen:

 

Jämställdhet

Genom att fokusera på kvinnor i resiliensarbetet har kvinnors status, självförtroende och entreprenörsanda kunnat höjas såväl i familjen som i samhället. Samtidigt har deras arbetsbörda ofta minskat, liksom genusrelaterat våld och ansvarsfördelning i hemmet och byn.

Stärkt lokal organisering och demokrati

Genom att forma grupper och nätverk mellan småjordbrukare främjas och byggs lokal samverkan, förtroende och solidaritet, vilket är avgörande för ett samhälles resiliens. Med tiden tar samverkan ofta alltmer strategiska och politiska utryck genom påverkansarbete gentemot lokala och nationella myndigheter. Här liksom inom alla områden prioriteras kvinnors deltagande. På detta sätt blir de lokala utmaningarna en ingång till ett mer politiskt arbete och deltagande i större frågor kring exempelvis rätten till land, konflikt- och fördelningsfrågor.

Ekonomisk utveckling och välstånd

I snitt beräknas omställningen till CRSA globalt innebära en ökning med 79 procent av produktionen, ofta mycket mer. ActionAid följer också upp på vilket sätt de ökade inkomsterna används. Ofta handlar det om ökad tillgång till kvalitativ utbildning och hälsa.

Reducering av växthusgaser och ekologiskt avtryck (mitigation)

CRSA ökar biologisk mångfald och beräknas minska koldioxidutsläppen med 48-60 procent per småskaligt jordbruk och samtidigt minska energiförbrukningen med 25-50 procent.

Minskat beroende och ökad beredskap

Genom fokus på lokala hållbara och diversifierade metoder och inkomstkällor ökar beredskapen för oväntade väderfenomen och andra potentiella kriser.