Skip to the content

Världens mest utsatta drabbas i dubbel bemärkelse

Medan flera rika länder nu börjar rulla ut vaccinationsprogram är människor i många av de länder där ActionAid arbetar inte ens i närheten av ett vaccin.

Vi talar om länder där människor, redan innan corona slog till, kämpade mot humanitära nödsituationer, så som klimatförändringar, matbrist och konflikter. ActionAid finns på plats i flera av dessa länder och vi behöver snabbt din hjälp för att stötta de mest utsatta, för att stoppa spridningen och rädda liv. Pandemin har förstärkt redan existerande orättvisor och slaget mot människor som lever i utsatthet är därför enormt hårt. Detta gäller inte minst flickor och kvinnor. 

ActionAids insatser mot covid-19 nådde under 2020 ut till mer än 21 miljoner människor i 40 länder runt om i världen. Arbetet baserades framför allt på utdelning av förnödenheter som hygien- och desinfektionsutrustning, kombinerat med psykosocialt och ekonomiskt stöd samt informationsspridning till de mest utsatta grupperna, däribland flickor och kvinnor.

Som alltid när en katastrof slår till arbetar ActionAid för att lyfta de lokala kvinnornas kapacitet, behov och ledarskap. Därför har alla insatser kopplat till covid-19 också letts av lokala kvinnor. Både för att öka kvinnornas status och inflytande i samhället, och för att kvinnor har en unik förmåga att identifiera och tillgodose behov som påverkar hela samhällen i positiv riktning. 

Nedan kan du läsa om läget och våra insatser i Indien, Bangladesh, Palestina, Nigeria, Kenya, Liberia och Tanzania. 


Indien 

Coronapandemins andra våg, som bröt ut i Indien under april 2021, har fått förödande konsekvenser på miljontals människors liv, hälsa och säkerhet. ActionAid arbetar i 24 indiska delstater med akut stöd till såväl drabbade familjer som till den överbelastade sjukvården. Hittills har vi nått ut till 6,8 miljoner människor med hygienartiklar, ekonomiskt stöd och insatser för att stoppa mäns våld mot kvinnor. 

För att nå ut till de mest drabbade människorna, varav många är kvinnor, fokuserar ActionAid insatserna i Indien till att:

  • Distribuera skyddsutrustning till människor i riskgrupper, särskilt personer inom vård- och begravningsverksamhet.
  • Förbättra säkerheten för kvinnor som utsätts för våld genom skyddskommittéer som ger kvinnor skydd och stöd samt hjälper dem att rapportera våld.
  • Stötta migrantarbetare som har återvänt till landsbygdsområden och/eller stadsområden så att de får tillgång till vård och karantän om det behövs.
  • Inrätta informationscenter i större städer för att arbetare i den informella sektorn ska få information och kontakt med lokala vårdtjänster.
  • Säkerställa att de mest utsatta grupperna som förlorat sin inkomst får ekonomiskt stöd.


Bangladesh

I flyktinglägret i Cox's Bazaar, Bangladesh, bor över 800 000 Rohingya-flyktingar i tätbefolkade läger. Mer än hälften av människorna har inte tillgång till vatten och minst en tredjedel av befolkningen har inte tillgång till tvål. Nya rapporter indikerar att spridningen av falska nyheter om Covid-19 tar fart i lägren.

ActionAid delar ut information genom utbildade kvinnliga volontärer från Rohingya-befolkningen. De använder mobiltelefoner och går från familj till familj (samtidigt som de håller social distansering) för att öka medvetenheten om farorna med Covid-19. ActionAids fyra kvinnovänliga utrymmen i lägren står öppna för att ge kvinnor tillgång till psykosocial rådgivning och stöd. I juni gjorde ActionAid en kartläggning av hur våldet mot kvinnor ökat under pandemin och i Bangladesh har våldet ökat med hela 983 procent vilket går att läsa i vår rapport här.

 


Palestina

Palestina är ett av de länder i världen som drabbats extra hårt av den orättvisa vaccinfördelningen och många människor i riskgrupper och arbetande inom vården har ännu i inte kunnat vaccineras. Inne i det ockuperade Gaza finns bara intensivvårdsplatser för ett dussin patienter, och sjukvården är inte tillräckligt utrustad för att klara ett stort utbrott. 

ActionAid Palestina var en av de första frivilligorganisationerna i landet som växlade upp arbetet mot covid-19. De delade bland annat ut matpaket och hygienpaket till 1 600 personer i karantän i Betlehem. ActionAids insatser på Västbanken och Gaza fokuserar på att stödja palestinska organisationer, stärka livsmedelssäkerheten och att på plats förbättra förutsättningarna för att vidta förebyggande åtgärder för att bekämpa pandemin. 

Stora delar av arbetet leds och drivs av ActionAids nätverk av unga aktivister som fått utbildning i hur man kan skydda sig själv och andra från Covid-19. ActionAid har också skapat kvinnoforum på nätet där vi erbjuder utbildning i beredskap. Fokus ligger på kvinnors behov då de ofta är mer involverade i kristider och de första som skyddar sina familjer och samhällen.


Nigeria 

Under coronapandemin har könsrelaterat våld ökat markant i Nigeria. I samband med att befolkningen satts i karantän och coronarestriktioner införts har över 3600 våldtäktsfall rapporterats. FN beskriver de ökade nivåerna av könsbaserat våld i Nigeria som en ”skuggpandemi”, då det utbredda våldet är ett hot mot flickors och kvinnors liv. I landet har 30 procent av flickor och kvinnor i åldern 15-49 år utsatts för sexuella övergrepp, vilket motsvarar en månadsökning på 149 procent.

ActionAid Nigeria har under pandemin därför intensifierat sitt arbete mot könsrelaterat våld och byggt upp 100 lokala kvinnorättsorganisationer och nätverk, samtidigt som ActionAid Nigerias kvinnliga röst- och ledarskapsprojekt har anpassat sina befintliga arbetsplaner för att ta itu med nya problem för kvinnor som kom med Covid-19. 

 


Kenya 

I Kenya ökade antalet Covid-19-fall kraftigt under sommarmånaderna. De första fallen registrerades i storstadsområden som Nairobi och Mombasa, men sedan uppstod en trend då allt fler fall rapporteras från landsbygden. Dessutom har veckor av kraftigt regn drabbat regionenrunt Baringo County, som ligger i västra delen av landet, under juli och augusti. I området har över 45 000 människor påverkats när hem och försörjningsmöjligheter svepts bort av regnet och infrastruktur som elledningar och broar förstörts. 

“Förstörelsen vi har sett här liknar ingen annan katastrof på senare tid och har lämnat många utsatta människor, mestadels kvinnor, utan hem, i en tid då det är viktigt att ha en säker plats att skydda för att bromsa spridningen av Covid-19”, Lucy Ntongai, ActionAid’s Project Officer.  

ActionAid Kenya har försett överlevare med mat- och hjälppaket, som ska säkra förnödenheter och hygienartiklar en månad framåt. ActionAid planerar också att genomföra insatser för att få lokala myndigheter att ge mer stöd till drabbade med återuppbyggnad och för att stärka resiliensen inför framtida översvämningar hos dessa grupper. 

För att förhindra spridningen av Covid-19 har ActionAid Kenya donerat hundratals hygienpaket till offentliga sjukhus, fängelser och offentliga toaletter. Vi har också stöttat det humanitära svaret på Covid-19-pandemin genom att distribuera information till samhällen genom sitt nätverk av kvinnogrupper och andra samhällsinitiativ. 

Under perioder av karantän har antalet utförda könsstympningar och barnäktenskap ökat i landet. ActionAid Kenya arbetar för att sprida kunskap och skapa medvetenhet kring könsrelaterat våld. Tillsammans med lokala polisavdelningar och människorättsorganisationer arbetar ActionAid också med att ställa förövarna inför rätta. Hittills har minst 51 flickor räddats från könsstympning och 14 personer som utfört könsstympning har åtalats.  


Liberia 

Genom erfarenheter från ebolakrisen distribuerar ActionAid livräddande råd och hälsoinformation via vårt nätverk av lokala partners, inklusive kvinnorättsorganisationer och kvinnliga ledare på landsbygden. Sociala medier och virtuella möten används för att mobilisera samhällen och sprida medvetenhet. Genom sina nätverk kan ActionAid nå ut till cirka 300 000 människor i över 60 olika samhällen i landet, med ett särskilt fokus på att tillgodose behoven hos kvinnor, flickor ungdomar och andra marginaliserade och utsatta grupper under pandemin.  

Under ebolakrisen märktes en dramatisk ökning av våldet mot kvinnor och flickor, eftersom polisen inte kunde agera, stödtjänsterna minskade och de överlevande lämnades utan möjlighet till rättslig prövning. 

 ”Vi uppmanar regeringen att säkerställa kvinnors skydd och rättigheter i den nationella svarsplanen. Våldtäkt och andra former av sexuellt och könsbaserat våld ökar under sjukdomsutbrott. Kvinnor måste kunna rapportera fall under pandemin och resurser måste finnas tillgängliga för att stödja överlevande.” Lakshmi Subramani, landschef, ActionAid Liberia.


Tanzania

Otillräcklig tillgång till vatten på landsbygden i Tanzania begränsar befolkningens möjligheter att regelbundet tvätta händerna och hålla hygienen för att begränsa spridningen av Covid-19. Dessutom har ActionAid Tanzania flaggat för att ett av de största behoven i landet är rent dricksvatten. Kvinnor kan ibland spendera upp till 10 timmar per dag för att försöka få tillgång till rent vatten, vilket får ekonomiska konsekvenser eftersom det begränsar dem från att ägna tiden till att försörja sig själva och familjen. 

“För att få vatten måste några av oss gå upp mitt i natten, innan de andra vaknar. Längs vägen kan vi stöta på vilda djur som flodhästar, ormar eller till och med lejon, som kan skada oss. Men eftersom vi måste ha vatten är vi tvungna att möta farorna.” Mariam Magomba, boende i en by i Södra Tanzania. 

ActionAid Tanzania har distribuerat 64 vattentankar och andra hygienartiklar som ansiktsmasker, tvål och desinfektionsmedel. ActionAid har också upprättat ett antal handtvättstationer som placerats på offentliga platser såsom marknader, busshållplatser, sjukhus och skolor. 

ActionAid organiserar flera kvinnorättsgrupper i Tanzania som tränas i hur de ska hantera könsrelaterat våld. Nu inkluderar arbetet även träning i katastrofberedskap och information kring hur de samhällen som påverkats av Covid-19 ska öka motståndskraften.