Skip to the content

Även kriser ger en chans att bryta könsnormerVisste du att kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av katastrofer? Att kunna läsa, ha tillgång till samhällsviktig information, rent vatten och hälsovård kan vara avgörande för hur väl du klarar dig vid en katastrof. Kvinnor och flickor i många delar av världen saknar tillgång sina grundläggande rättigheter – vilket ökar deras utsatthet vid katastrofer. Genom att främja kvinnors ledarskap utmanar vi den traditionella synen på kvinnor som passiva mottagare av hjälp. Vi vill se mer resurser och inflytande för lokala kvinnoorganisationer som arbetar i humanitära insatser. Detta för att synliggöra kvinnors rättigheter och behov i kriser och katastrofer.

Läs vår senaste rapport här

 


Så arbetar ActionAid med katastrofinsatser och beredskap


Humanitära katastrofer är sällan könsneutrala

Kvinnor och flickor löper större risk än män att dö i samband med en katastrof. Under konflikter och katastrofer ökar också våldet mot flickor och kvinnor. Att kvinnor är mer utsatta än män är ett resultat av de patriarkala strukturer och ojämlika maktrelationer som diskriminerar kvinnor och flickor varje dag.

I samband med en katastrof beskrivs kvinnor ofta som sårbara offer. Mer sällan talas om deras kunskap och erfarenhet av att hantera oförutsedda händelser, rädda liv och bidra till att centrala funktioner i krisdrabbade områden bibehålls. Trots att kvinnor ofta spelar en avgörande roll, förbises gång på gång deras röster, drivkraft och kapacitet i humanitära insatser. ActionAid arbetar för att kvinnor ska få företräda sig själva i beslut som påverkar deras liv och samhället i stort.


Kvinnor leder katastrofarbetetFör 10 år sedan var ActionAid en av pionjärerna i att arbeta med kvinnors ledarskap i katastrofer. Vi ser alla våra insatser som ett tillfälle att bryta könsnormer och stärka kvinnors status i samhället. Vi arbetar för att främja kvinnors möjligheter att förebygga och minska risker för katastrofer. Genom ActionAid får kvinnor utbildning i sina rättigheter, ledarskap och katastrofberedskap för att de ska ha beredskap att leda det lokala katastrofarbetet och tillgodose kvinnors och flickors behov.


Vi skapar vi fredade zoner för rohingiska kvinnor på flyktDen spända situationen i flyktinglägren i Cox’s Bazar ökar risken för att flickor och kvinnor utsätts för våld. Som en konsekvens av den svåra fattigdomen i lägren ökar också risken för barnäktenskap och trafficking. ActionAid har infört fredade zoner i lägren där  kvinnor får möjlighet att planera för sin framtid, bearbeta sina trauman och hitta stöd i varandra. De får också veta mer om sina rättigheter och de risker som barnäktenskap medför. Romida är en av de kvinnor som engagerar sig för att stärka flickors och kvinnors rättigheter i lägren. Hon leder en kvinnokommitté som arbetar med sanitets- och säkerhetsfrågor.


Vi driver på för att öka kvinnors representation i den humanitära sektorn

Humanitära kriser leder nästan alltid till att mänskliga rättigheter kränks och fattigdomen ökar. Konflikter och katastrofer påverkar de mest sårbara och förstärker ojämlikheten mellan de människor som har tillgång till resurser och beslutsfattande och de som utesluts. Vi vill omfördela makten och skapa mer jämlika katastrofinsatser. Att stärka kvinnors rättigheter och ledarskap i humanitärt arbete ett viktigt steg. Därför driver vi påverkansarbete på lokal och internationell nivå för att beslutsfattare ska:

  • Erkänna kvinnors avgörande roll i humanitära kriser.
  • Öka kvinnors representation inom humanitärt ledarskap på lokal och internationell nivå.
  • Öka stödet till kvinnorättsorganisationer som arbetar med katastrofinsatser för att skydda och stärka kvinnors och flickors rättigheter.

ActionAids egen målsättning är att minst hälften av våra lokala samarbetsorganisationer ska vara kvinnoorganisationer senast år 2020.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss