Skip to the content

Utbildning för framtidens ledare

Att satsa på flickors utbildning har alltid varit en självklar del av ActionAids arbete. Det minskar antalet barnäktenskap, främjar friskare familjer samt förbättrar kvinnors löner och jobb. Inte minst ger det kvinnor möjlighet att bli ledare på både samhälls- och regeringsnivå.

Trots detta är det miljontals flickor världen över som nekas sin rätt till utbildning. Coronapandemin riskerar nu att förvärra situationen för världens flickor ytterligare. I en ny undersökning från ActionAid vittnar tre av fem lärare i 14 utvecklingsländer om ett högre bortfall av flickor efter covid-19. När många flickor tvingas stanna hemma på grund av att skolor håller stängt och många föräldrar har förlorat sina inkomstkällor i spåren av pandemin, är flickor mer sårbara för barnäktenskap. Utan direkta åtgärder riskerar miljontals att flickor att aldrig komma tillbaka till skolan när pandemin är över.

Utbildning för framtidens ledare

Clasticka stod upp för sin rätt

Clasticka, 12 år, och hennes syster bor i Tanzania och är medlemmar i en av ActionAids barnklubbar. Där har de fått lära sig om sin rätt till utbildning.

”Jag är glad över att både jag och min syster nu går i skolan. Vi hade problem hemma (som gjorde att vi inte kunde gå i skolan, reds. anm) men tack vare den information vi fick från ActionAid kände vi oss modiga och bad våra lärare om hjälp. Förra året gick min syster ut grundskolan och nu går hon i gymnasiet. Det trodde jag aldrig skulle ske och jag är så glad för hennes skull.”

Genom att vara medvetna om sina rättigheter kunde Clasticka och hennes syster stå upp för sig själva.


Hur arbetar ActionAid?

Vi utbildar och stärker flickor i deras rättigheter

Vi hjälper flickor i riskzonen för barnäktenskap

Vi arbetar för att höja flickors status i världen

Vi utbildar kvinnliga ledare som prioriterar flickors rätt


Därför är flickors utbildning en god investering

  • Det minskar andelen barnäktenskap. I 18 av de 20 länder som har högst förekomst av barnäktenskap löper flickor utan utbildning sex gånger så stor risk att gifta sig som barn, än flickor med gymnasieutbildning.
  • Utbildning ger flickor färdigheter de behöver för att ta ledarroller när de växer upp, inklusive politiska positioner. Som ledare är kvinnor dessutom mer benägna att förespråka politik som gynna familjelivet och samhällslivet, som till exempel utbildning av flickor.
  • Kvinnor med högre utbildning tenderar att tjäna mer, få bättre jobb och investera sina inkomster i sina familjer.