Skip to the content

Kvinnor leder ActionAids svar på Covid-19-krisen

Pressmeddelande: 2020-04-08

Som en av världens största kvinnorättsorganisationer arbetar ActionAid i 46 länder för att stoppa spridningen av Covid-19. I samtliga insatser är det kvinnor som leder och driver arbetet för att skydda de mest marginaliserade och utsatta grupperna.

– I katastrofer beskrivs kvinnor ofta som sårbara offer. Sällan talas om deras kapacitet att hantera kriser och rädda liv. Vi har en feministisk lins på allt vårt humanitära arbete och strävar alltid efter att främja kvinnors ledarskap i katastrofer. I insatserna mot Covid-19 är det kvinnor som står i frontlinjen, som ser till att alla får tillgång till information och delar ut smittskyddskit och mat, säger Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige.

Humanitära kriser drabbar flickor och kvinnor hårdast och effekterna av Covid-19 är inget undantag. För våldsutsatta kvinnor är hemmet ofta den farligaste platsen, vilket innebär att miljontals kvinnor just nu sitter fast med sina förövare. Kvinnors lägre löner, begränsade möjlighet att påverka beslut och obetalda arbetsinsatser i hemmet är ytterligare aspekter som gör att kvinnors redan utsatta situation förvärras när katastrofer slår till. Kvinnor utsätts även för större smittorisk då de ofta vårdar de som är sjuka.

– Genom att främja kvinnors ledarskap i katastrofer skapar vi ett mer jämlikt samhälle samtidigt som kvinnors rättigheter och behov synliggörs. Vi vet att kvinnors insatser lyfter både dem själva och hela samhällen på ett långsiktigt hållbart sätt. Den humanitära responsen blir effektivare och mer inkluderande, fortsätter Ingela Holmertz.

ActionAid arbetar för att kvinnors kunskap och ledarskap ska vara en del av hela världens arbete mot Covid-19. En viktig del i det arbetet har varit ActionAids centrala roll i att utveckla ett globalt feministiskt humanitärt nätverk, med syftet att stärka kvinnors inflytande i humanitära situationer och utveckla ett mer jämställt katastrofarbete. Kvinnorna i detta nätverk spelar nu en avgörande roll i arbetet mot Covd-19 runt om i världen.

Läs om några av insatserna som pågår nedan.

För mer information, kontakta:
Sara Hjelm, Communications Manager, ActionAid Sverige.
Mobil: 072-080 10 36.
E-post: sara.hjelm@actionaid.org

Några av ActionAids pågående insatser mot Covid-19

Flera av ActionAids insatser för att minska effekterna av Covid-19, framför allt i länder i Afrika, bygger på erfarenheter från Ebolakrisen. Då stöttade ActionAid olika nätverk av lokala partners och kvinnorättighetsorganisationer för att förebygga smittan och dela viktig information om folkhälsan med utsatta samhällen.

Liberia
Ungdomar, kvinnorättighetsorganisationer och kvinnliga ledare på landsbygden når ut till marginaliserade samhällen med hälsoinformation. Sociala medier och virtuella möten används för att mobilisera samhällen och sprida kunskap och medvetenhet. Våldtäkt och andra former av sexuellt och könsbaserat våld ökar vid sjukdomsutbrott, något som märktes tydligt under Ebolakrisen. Därför bedrivs även ett påverkansarbete gentemot regeringen med syftet att öka kvinnors skydd.

Kenya
Kvinnogrupper sprider hälsoinformation från regeringen och säkerställer att den läses, hörs och förstås av samhällen över hela landet. Insatserna sker till stor del i överfulla bosättningar, som troligtvis kommer att drabbas hårt av viruset, inte minst kvinnorna som tar hand om sjuka barn. Regeringen uppmanas att säkerställa betald sjukfrånvaro för alla arbetare samt att människor som bor i informella bosättningar får tillgång till dricksvatten och hälsovårdsanläggningar.

Indien
Matpaket delas ut till de mest utsatta familjerna, bland annat hushållsarbetare och gatuförsäljare, vars inkomster plötsligt försvunnit. Råd om folkhälsa översätts till lokala språk och sprids till de mest marginaliserade samhällena.

Palestina
Nätverk av unga aktivister, utbildade av ActionAid i beredskap kring Covid-19, delar ut matpaket och hygienartiklar samt ger råd till utsatta familjer som sitter i hemkarantän.

Senegal
Smittskyddskit delas ut till människor som bor i områden med extrem fattigdom och information om renhållning i hemmen sprids. ActionAid hjälper även myndigheterna att identifiera de mest utsatta samhällena så att resurser sätts in där de behövs mest.

Italien
Ett arbete pågår för att öka medvetenheten om ökade risker för kvinnor i hemmet under karantänen. En fond har startats för att stötta samhällsinstanser som arbetar för minskat våld. Insatserna riktas särskilt mot kvinnor som är under ekonomisk press till följd av pandemin, och behöver en flyktväg från våldet. En digital plattform har skapats där människor kan dela nyheter, solidaritetsinitiativ, leveranser av hemköp, insamlingar, psykologiskt stöd och gemensamt hantera spridningen av falska nyheter.  

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ActionAid är en global kvinnorättsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Vi vill att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om att bekämpa fattigdom, minska våld eller arbeta i akuta katastrofer. ActionAid grundades 1972 och finns i 46 länder. I Sverige har vi funnits sedan 2006. Läs mer på www.actionaid.org.