Skip to the content

 

Välkommen till ActionAid Sveriges årsmöte 2021

Som medlem är du hjärtligt välkommen till årsmötet 2020, som hålls onsdagen den 26 maj klockan 17.00-19.30.

På grund av rådande situation kommer årsmötet ske digitalt via Zoom. Vi ser fram emot att välkomna så många medlemmar som möjligt och ni hittar information om dagordning och anmälan nedan.

Efter det formella årsmötet kommer alla närvarande medlemmar att få en djupare inblick i ActionAids verksamhet, med fokus på hur pandemin påverkat arbetet och situationen för flickor och kvinnor i några av världens mest utsatta länder.

Vi återkommer med årsmötesunderlag och teknisk information om mötets genomförande till samtliga som har anmält sig.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Genomgång av att kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning
 6. Fastställande av arbetssätt för årsmötet

6.1 Fastställande av nomineringsstopp för samtliga val

 1. ActionAid Sveriges årsberättelse:

7.1 verksamhetsberättelsen för det senaste verksamhetsåret

7.2 årsredovisningen (förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning och

noter) för det senaste räkenskapsåret samt fastställande av resultat- och balansräkning

7.3 Auktoriserad revisors Revisionsberättelse för räkenskapsåret

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 2. Propositioner

9.1 Fastställande av medlemsavgift

9.2 Uppdatering av ActionAid Sveriges långsiktiga strategiska inriktning

9.3 Uppdatering av Valberedningens instruktion

 1. Motioner
 2. Presentation av strategisk inriktning
 3. Val av förtroendevalda

12.1 Presentation av Valberedningens arbete

12.2 Fastställande av antal ledamöter

12.3 Val av styrelseledamöter 

12.4 Val av revisorer

12.5 Val av medlemmar till valberedningen

 1. Övriga frågor
 2. Mötets avslutande

Välkommen att anmäla dig till mötet till johanna.granhage@actionaid.org eller ring 08-615 55 50 (växel). Din anmälan vill vi få senast tisdagen den 11 maj.