Skip to the content

3 snabba till Adan Abdi

Varför arbetar ActionAid mot kvinnlig könsstympning i Sverige?

Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig tradition som sätter flickors och kvinnors liv och hälsa i fara. Tusentals flickor och kvinnor som bor i Sverige har utsatts eller riskerar att utsättas för det här skadliga övergreppet. ActionAid har i decennier arbetat för att stoppa könsstympning i afrikanska länder och tack vare den erfarenhet vi har därifrån ser vi att vi kan bidra med mycket kunskap när det kommer till att bekämpa övergreppet även i Sverige.

Trots att 200 miljoner flickor och kvinnor världen över har blivit könsstympade ges frågan inte den höga prioritet som den borde. Snarare behandlas kvinnlig könsstympning som en isolerad kvinnofråga som bör hanteras av kvinnor. Inget kunde vara mer fel. Könsstympning är en samhällsfråga som berör oss alla och som därför måste hanteras gemensamt.

Kan du ge några exempel på hur ActionAid arbetar?

Vi arbetar med frågan på flera olika plan, bland annat genom att sprida information och förändra attityder. I Sverige har vi under förra året startat upp samtalsgrupper där vi arbetar utifrån vår metod, Reflection Action. Den bygger på att deltagarna, genom övningar och samtal, uppmuntras att reflektera och dela med sig av erfarenheter och känslor. Parallellt arbetar vi även med påverkansarbete så att den här angelägna frågan prioriteras på politisk nivå.

 

Har ni redan nu uppnått några konkreta resultat?

I de afrikanska länder där vi arbetar ser vi hela tiden hur män och kvinnor, som själva vuxit upp med den här skadliga traditionen, ändrar sina synsätt. Ett exempel är de många kvinnor som tidigare försörjt sig på att arbeta som omskärerskor, som nu på eget initiativ upphört med det.

I de samtalsgrupper som vi nu leder och deltar i här i Sverige ser vi också tydliga tecken på ökad öppenhet kring de här frågorna och inte minst – en stor lättnad bland de flickor och kvinnor som är drabbade eller lever i riskzonen för att bli det. Under vårt senaste samtal öppnade flera av deltagarna upp sig och uttryckte sina personliga erfarenheter och vilka sår de efterlämnat. Att låta deltagarna själva leda samtalet är en av de viktigaste pusselbitarna för att skapa ökad öppenhet och långsiktig förändring. Det är också nyckeln till vårt arbetssätt och metoden Reflection Action. Många av de som är drabbade är vana att lida i tysthet och därför är möjligheten till öppna samtal ett oerhört viktigt steg på vägen.

Ett annat framsteg av mer politisk karaktär att vi i Sverige, tillsammans med andra organisationer, lyckats få regeringen att prioritera en nationell handlingsplan mot könsstympning, även det ett viktigt steg på vägen. Förhoppningsvis kan den planen leda till mer övergripande och långsiktiga insatser. Kampen är dock långt ifrån över och vi kommer fortsätta den så länge det krävs.