Skip to the content

Tra Vinh City

Projektområdet Tra Vinh ligger i Mekongdeltat i sydvästra Vietnam. Området befolkas till stor del av den etniska minoritetsgruppen Khmer då deltat fram till 1700-talet hörde till Kambodja. 55,64% av de hushåll som lever under existensminimum i Tra Vinh provinsen är Khmer. Jordbruk är fortfarande den största inkomstkällan i området vilket orsakar problem då samhället blir alltmer urbaniserat och befolkningen inte har resurser nog att hänga med i den snabba utvecklingen. Alltmer jordbruksmark försvinner även i takt med att man gör plats för industrin men även naturkatastrofer och klimatförändringar är faktorer som gör jordbruket till en instabil inkomstkälla.

Flickors utbildning bortprioriteras

Undermåliga utbildningsmöjligheter är ett annat problem i Tra Vinh City. Skolorna som finns är i dåligt skick och tillgången på material är knapp medan klasserna är för stora. Man har heller inte tillräckligt med klassrum för att kunna hålla hela skoldagar och för vissa är vägen till skolan lång och färdmöjligheterna få.

Grundskolan i Vietnam är kostnadsfri men för gymnasiet måste man betala skolavgift vilket leder till stora avhoppssiffror då många föräldrar inte har råd att betala. Barnen måste då ofta börja arbeta istället för att hjälpa till med familjeförsörjningen. Kulturellt prioriteras även pojkars utbildning framför flickors vilket ger flickor sämre möjligheter i livet.

Kvinnor diskrimineras i arbetslivet

Förutom sämre möjligheter till utbildning så förekommer även diskriminering av kvinnors rättigheter i arbetslivet, där männen oftast tjänar mer. Detta i sin tur leder till att männen har makten även i hemmet, medan kvinnorna traditionellt ska ta hand om hem och barn. Markrättigheter tillfaller också i praktiken männen, vilket håller kvinnor i ett finansiellt beroende. Antalet kvinnor på samhällsposter ökar sakta, men andelen politiskt och socialt engagerade kvinnor, jämfört med män är fortfarande låg.

Undermålig infrastruktur

Offentliga tjänster och infrastruktur är ett annat område som behöver förbättras. Bland annat kollektivtrafik och belysning är faktorer som inte fungerar optimalt. Obelysta vägar gör det osäkert att färdas på kvällarna, speciellt för mopeder och motorcyklar som är ett vanligt färdmedel. Tillgången till rent vatten är ett annat stort problem då de flesta hämtar vatten från brunnar. Brunnarna är dock förorenade och vattnet kan inte drickas.

ActionAid arbetar i Tra Vinh City för att försäkra alla barns rätt till utbildning. Vi jobbar även för att bygga upp ett hållbart jordbruk med motståndskraft mot naturkatastrofer och klimatförändringar samtidigt som vi stödjer människorna i området till att försöka hitta andra inkomstkällor i takt med att samhället förändras. Vi kämpar även hårt för kvinnor och flickors lika rättigheter, rättigheter till sin kropp, arbete och delaktighet i sämhällsbeslut. Tillsammans med befolkningen i Tra Vinh arbetar vi för att stärka deras medvetenhet om sina rättigheter så att de i sin tur får kraft och verktyg att kräva förändring.

Berättelser från fadderområdet