Skip to the content

Krong Bong

ActionAid driver ett fadderbarnsprojekt i Krong Bong, ett område i provinsen Daklak på det centrala höglandet i Vietnam, ett utav de områden i landet där fattigdomen fortfarande är som mest utbredd och där situationen för minoritetsfolks och kvinnors rättigheter är särskilt eftersatt.

Efter årtionden av krig och ekonomisk vanskötsel har Vietnams ekonomi successivt stärkts och öppnats upp. Trots att levnadstandarden har förbättrats för många invånare och allt fler har elektricitet och rinnande vatten i sina hem så finns fortfarande djupa fickor av fattigdom bland minoritetsbefolkningar på landsbygden. I Krong Bong finns ActionAid i 30 byar och projektet når omkring 5 000 människor.

Vi är övertygade om att jämställdhet och social rättvisa är förutsättningar för att kunna bekämpa fattigdom för en hållbar samhällsutveckling. Därför satsar vi särskilt på att stärka flickors rätt till utbildning och på att förbättra kvinnors försörjningsmöjligheter.

Kvinnors rättigheter

Vietnamesiska flickor och kvinnor deltar aktivt i fattigdomsbekämpningen inom sina egna familjer, sina samhällen och sitt land. Samtidigt fortsätter de att drabbas av diskriminering och våld och de har sämre tillgång än män till offentliga tjänster, sysselsättning, ekonomiska möjligheter och politisk påverkan. Merparten av kvinnors arbete, såväl på arbetsplatsen som i hemmet, är obetalt och får sällan erkännande som något annat än ”kvinnogöra”.
ActionAid stärker kvinnor genom att öka deras medvetenhet om sina rättigheter och genom att stötta deras organisering i kvinnorättsgrupper. På så vis kan de tillsammans stå upp för sina rättigheter och finna nya vägar till försörjning. Vi ser till att de får den grundläggande utbildning de saknar liksom möjlighet att fördjupa sina kunskaper för att till exempel sköta ett hållbart jordbruk.

Resiliens

Vietnam är ett av de mest katastrofdrabbade länderna i världen och där omkring 70 procent av befolkningen lever i områden som riskerar att drabbas av tyfoner, häftiga skyfall och översvämningar. Landets långa kustlinje, bergiga terräng, många floder och tropiska klimat medför att naturkatastrofer är vanligt förekommande och att många samhällen är sårbara. ActionAid arbetar med att bygga lokal motståndskraft hos de mest utsatta grupperna genom att främja katastrofriskreducering, kvinnligt ledarskap och genom att på olika vis minska sårbarheten för klimatförändringar.

Rätten till utbildning

Utbildning är enligt Vietnams konstitution både en rättighet och en skyldighet för alla medborgare. Trots detta förblir utbildning en lyx för många barn, kvinnor och människor som tillhör minoritetsgrupper. Den utbildning och den skolinfrastruktur som finns tillgänglig är ofta av dålig kvalitet. Det är mycket svårare för barn som saknar födelsebevis att få tillgång till utbildning. Eftersom barn från minoritetsgrupper ofta nekas skolgång, eller tvingas hoppa på grund av språkbarriärer så arbetar ActionAid för att säkerställa en kostnadsfri utbildning av god kvalitet för alla barn.

Berättelser från fadderområdet