Skip to the content

Stärkta rättigheter minskar våld mot flickor och kvinnor

På ön Mafia utanför Tanzanias kust präglar seglivade sedvänjor och patriarkala strukturer livet för kvinnor och flickor. Månggifte praktiseras fortfarande, barnäktenskap är vanligt förekommande och kvinnor hålls ofta borta från det offentliga livet och från beslutsfattande i familj och samhälle. Att prata om reproduktiv hälsa och sexuella rättigheter är väldigt svårt och tabubelagt. Våld och övergrepp mot flickor och kvinnor är ett utbrett problem och få fall rapporteras. Ännu färre får någon rättslig påföljd. En av fyra flickor mellan 15–19 år har antingen gifts bort och/eller har fött barn.

För att skapa förändring stöttar ActionAid både kvinnogrupper och flickforum där deltagarna får lära sig om sina rättigheter, om att våld och övergrepp mot dem är brottsligt och kan och ska rapporteras till de sociala myndigheterna. 23 kvinnogrupper i 23 byar har startats och möten för att öka medvetenheten för allmänheten har hållits i 16 byar och nått ut till 620 personer (kvinnor, män och barn). Genom att stärka lokala myndigheters kapacitet samt genom att öka medvetenheten bland kvinnor och flickor om deras rättigheter och att de kan anmäla våld och övergrepp, börjar en förändring så sakta att skönjas.

”Många kvinnor och flickor berövas sina rättigheter då de inte är medvetna om de strukturer som finns för att hjälpa dem att uppnå sina rättigheter. Situationen beror på en blandning av juridiska hinder, individuella övertygelser och kulturella normer, attityder och beteenden som upprätthåller våld mot flickor och kvinnor och fråntar dem möjligheten att utöva sina rättigheter, sitt värde och sin kapacitet. Alltid prioriteras mäns och pojkars bästa”, säger Bi Zaina Omari Gomba, 35 år och medlem i Mafia kvinnorrättsförening.

Bi Zaina fortsätter: ”Genom att stärka kvinnors entreprenörskap får familjer ökade försörjningsmöjligheter och det ger kvinnan en stärkt maktposition i familjen och i samhället. När alla ser vinningen med detta, även männen, blir det lättare att prata om kvinnors rättigheter. Våld och övergrepp mot kvinnor och flickor är fortfarande högt här på Mafia, men fler fall rapporteras nu och fler fall får rättsliga påföljder. Vi kvinnor får tillbaka vår värdighet och jag hoppas att medvetenheten om våra rättigheter kommer att bidra till att utvecklingen ska fortsätta åt rätt håll och att den ska ske i ännu snabbare takt”.