Skip to the content

Trots att barnet ses som en källa till lycka och har en viktig roll i det Senegalesiska samhället så är barn den mest utsatta gruppen och det finns få skyddsmekanismer på plats. I Koussanar är kännedomen om barns rättigheter extremt låg. Endast ett av tio barn i skolåldern känner till sina rättigheter. Vanligt är att pojkars utbildning prioriteras och många flickor får aldrig börja i skolan eller tvingas hoppa av i tidig ålder för att giftas bort.

ActionAid satsar på att öka barns medvetenhet om sina rättigheter i regionens skolor. Det görs i samband med roliga aktiviteter som lekar, teater och dans för att skapa intresse och engagemang bland barnen. Hittills har barn i fem byar fått ta del av aktiviteterna och arbetet anpassas efter de utmaningar som finns i området. I området hölls möten med föräldrar där den utbredda förekomsten av barnäktenskap diskuterades. Resultatet har varit väldigt positivt och föräldrarna lovade inför byhövding och byråd att engagera sig i kampen mot barnäktenskap.

"Det var första gången som en temadag kring barns rättigheter anordnades här i min by. Vi sjöng sånger som handlade om barns rättigheter och vi fick delta i en danstävling för pojkar och flickor. Sen diskuterade vi tillsammans med ActionAid och våra föräldrar kring vikten av att kämpa för flickors rätt till utbildning och för att barnäktenskap ska stoppas. Jag är väldigt glad över att en dag som handlade om våra rättigheter hölls i min by och den var också fylld av roliga aktiviteter” säger Fatou.