Skip to the content

Fadderverksamhet i Senegal

Senegal räknas som en av de bäst fungerande demokratierna i Afrika. BNP och utländska investeringar har ökat stadigt sedan mitten på 1990-talet, men fattigdomen på landsbygden är fortfarande utbredd. Det är här, i Koussanar i nordvästra Senegal, som ActionAid driver ett fadderprojekt.

54 procent av befolkningen lever på mindre än en dollar (cirka 7 kronor) om dagen och ActionAids arbete är koncentrerat kring barns och kvinnors rättigheter, försörjning, rätten till land, mat och rent vatten, utbildning och hälsovård.

Kvinnors och flickors rättigheter

Kvinnor och flickor, som utgör 51 procent av befolkningen, är särskilt utsatta och förnekas de flesta av sina rättigheter. De har liten möjlighet till påverkan och utesluts ofta helt från viktiga beslutsprocesser som rör deras och deras barns framtid. Näringsbristen är utbredd och malaria är vanligt förekommande och många i Koussanar drabbas.

Kvinnor och flickor är i fokus i alla de projekt som ActionAid bedriver. När kvinnor och flickor får utbildning och kunskaper om sina rättigheter i samhället får de också större möjligheter att kunna påverka sina egna liv.

Rätten till skolgång och utbildning

I Senegal, som har en av de snabbast växande befolkningarna i Afrika, hinner inte utbildningssystemet med i utvecklingen och blir allt mer bristfälligt. På landsbygden råder det brist på skolor och barnarbete är väldigt vanligt i Koussanar - så många som två av tre barn jobbar på jordbruksfälten.

Vid sidan om att öka inskrivningen av barn arbetar ActionAid med att se till att skolorna ska bli fler, bättre och förmånligare.

Bristande sjukvård

Koussanar har 14 000 invånare. Men utspritt på 70 kvadratkilometer finns det bara två hälsokliniker och en hälsohydda som ska täcka alla sjukvårdsbehov som finns i området. Bristen på fungerande infrastruktur och dåliga vägar gör det svårt för befolkningen att över huvud taget få tillgång till den hälsovård som finns. Detta drabbar främst människor vid akuta fall, gravida kvinnor och vid förlossningar. ActionAid arbetar för att fler människor ska få tillgång till livsviktig sjukvård och utbildar bland annat barnmorskor.

Svårt för bönder att klara sig

70 procent av befolkningen i Koussanar livnär sig som jordbrukare, men för varje år som går blir det blir tuffare att klara sig. Viktiga regn uteblir allt oftare, bönderna har dåliga redskap och svårt att få statligt stöd för att klara sig. Av 96 byar har bara 28 tillgång till rent vatten. Många familjer tvingas gå hungriga när skördarna slår fel. Det blir heller inget över att sälja på marknaden vilket minskar människors inkomstmöjligheter.

För att trygga familjers situation, så att de har råd att överleva och låta sina barn gå i skolan, arbetar ActionAid mycket med bönder för att förbättra deras jordbruk.

Berättelser från fadderområdet