Skip to the content

Nagaland

Projektområdet  ligger i den bergiga delstaten Nagaland i nordöstra Indien. ActionAid arbetar här i 32 byar med ca 14 000 människor. Fokus ligger på kvinnors rättigheter, barns rättigheter- bl.a. till utbildning, samt landrättigheter och politisk påverkan på myndigheter.

Området har en konfliktfylld historia och har halkat efter övriga landet i utveckling pga instabilitet och omplacering av människor. Befolkningsmängden är 2,27 miljoner och 82% av befolkningen bor på landsbygden. Området bebos av 17 större stammar med egna landområden och dialekter. 

Rätten till utbildning.

Nagaland har grundskolor men saknar högre utbildningsinstanser vilket leder till stora avhopp från 14-års ålder, speciellt bland flickor vars utbildning prioriteras lägre än pojkars då de ofta behövs hemma för att hjälpa till i hushållet. 

Skolorna har även brist på utbildade lärare samt oregelbunden undervisning då lärarna inte alltid kan få lön och därav inte arbetar heltid. Det är även utmanande för barnen att ta sig till skolan då det ofta är lång resväg, dåliga kommunikationsmöjligheter och under regnperioden ibland oframkomliga vägar. För de som har råd finns privatskolor att tillgå, men endast ett fåtal har möjlighet att betala avgifterna. Här arbetar vi för att förbättra kvalitén på den undervisning som finns samt att införa instanser för högre utbildning.

Kvinnors Rättigheter.

Kvinnor äger oftast inga markrättigheter och får heller inte ärva mark trots att de bor på och brukar jorden. ActionAid arbetar för att få lagar på plats som säkrar denna rätt. Vi arbetar även för att kvinnor ska ta en ledande roll i projekten för hållbart, ekologiskt jordbruk. Vi försöker även ändra kvinnornas ställning på alla samhällsnivåer för att de ska ha möjlighet att aktivt delta i, påverka och leda förändringsarbetet.

Våld mot Kvinnor.

Ca 50% av kvinnorna i området utsätts för både fysiskt och psykiskt våld i hemmet. Detta anmäls oftast inte och talas inte heller om då man vill skydda familjens rykte. De flesta kvinnor är heller inte medvetna om sina rättigheter utan accepterar omständigheterna som naturliga.

Berättelser från fadderområdet