Skip to the content

Lalua-Champapur

Projektområdet består av två områden, Lalua och Champapur som ligger vid kusten i södra Bangladesh. Läget gör området till ett av de mest klimatpåverkade i landet, drabbat av bland annat cykloner, erosion och missväxt. Detta ökar fattigdomen då land och egendom går förlorat. Vi arbetar här för att öka områdets resiliens (motståndskraft) och katastrofberedskap.

Den snabba urbaniseringen och industrialiseringen som regeringen genomför i området har skapat problem med kränkta landrättigheter där familjer tvingas från hem där de har bott i generationer för att göra plats för industrin, samtidigt förlorar de även sitt levebröd då jordbruk och fiske är de vanligaste inkomstkällorna. Regeringens mekanismer för att ersätta och omplacera de drabbade fungerar bristfälligt och läget utnyttjas av mellanhänder till de sårbaras nackdel. ActionAid arbetar för att befolkningen ska få tillräcklig kunskap om sina rättigheter för att kunna hålla makthavarna ansvariga samt kräva sina rättigheter till rättvis kompensation och delaktighet i sammhällsplanerna.

Barnäktenskap och våld mot kvinnor vanligt förekommande

Våld mot kvinnor, särskilt våld i hemmet är vanligt i byarna. Månggifte och att mannen lämnar sin första fru för att gifta om sig både en andra och en tredje gång är inte heller ovanligt. Vid sådana tillfällen är många kvinnor omedvetna om sina rättigheter och blir lätt missgynnade i frågor gällande vårdnad av barn, underhåll m.m. Även barnäktenskap förekommer i hög grad då flickor anses vara en börda för familjen om de inte gifts bort i tid, vilket brukar anses vara när de når puberteten.

Äktenskap i tidig ålder är också en bidragande orsak till att ca 50 procent av flickorna hoppar av sin utbildning efter grundskolan. Här jobbar vi för att ändra kvinnosynen och stoppa traditionen av barnäktenskap. Vi vill säkerställa att flickors utbildning prioriteras lika högt som pojkars. Lång resväg är en annan orsak till att flickors skolgång hindras då många föräldrar oroar sig för döttrarnas säkerhet eftersom trakasserier förekommer. Många av de familjer som har det sämre ställt har heller inte råd att betala skolavgifterna varav barnen går miste om sin utbildning.

ActionAid arbetar för att alla barn får tillgång till skydd och ett värdigt liv. Att andelen som hoppar av skolan minskar och att barn blir medvetna om sina rättigheter, att barnäktenskap stoppas och att befolkningens rättigheter till hem och arbete tillgodoses.

Läs berättelser från Lalua-Champapur.