Skip to the content

Just nu pågår strategiplaneringen inför nästa period, 2018-2028, både för ActionAid som internationell federation och för ActionAid i Sverige. Även om slutgiltig version dröjer till 2017 så är vi redan i praktiken överens om ett antal viktiga förändringar i fokus.

 

Vi kommer att arbeta för social rättvisa världen över. Detta betyder att vårt arbete och vår analys inte längre kommer att utgå från ett traditionellt utvecklingsarbete, med nord och syd i fokus. Istället kommer vi att arbeta för att motarbeta de ojämlikheter som finns överallt, oavsett var man befinner sig, och många gånger hänger dessa samman och påverkar varandra. Detta arbete har redan påbörjats, till exempel ActionAid Italien som arbetar för fattigdomsbekämpning i Italien, och även i Sverige där vi just inlett ett arbete om FGM.

Vi kommer att börja arbeta mer och mer med aktivism och rättighetsbaserat arbete för att skapa social rättvisa på hemmaplan i Sverige. Vi vill använda de verktyg och erfarenheter som finns inom ActionAid i den svenska kontexten för att utmana maktstrukturer och utanförskap. Vi vill också länka samman med de sociala gräsrotsrörelser som redan finns och utveckla vår Activista plattform. Målet är att stärka utrymmet för politisk och religiöst oberoende aktivism, med moraliskt, politiskt och tekniskt stöd av en organisation med spetskompetens i attraktiva och relevanta frågor, som länkar upp mot ett globalt ungdomsnätverk.

Vi kommer fortsätta att arbeta mot det krympande handlingsutrymmet (shrinking space) som alltmer minskar civilsamhällets utrymme att agera. Det handlar om restriktiva lagar och möjlighet till finansiering liksom kriminalisering och stigmatisering som gör att civilsamhället inte kan fungera som en kanal genom vilka rättighetsaktivister kan göra sin röst hörd och hålla beslutsfattare och myndigheter till svars. Att arbeta för en främjande miljö - enabling environment - är därför avgörande. Det handlar om att genom olika aktioner skapa förutsättningar för ett självständigt, kritiskt och pluralistiskt civilsamhälle som kan fungera som samtalspartner, kritisk motpart och kraft som ger utrymme för engagemang. I grund och botten handlar det om människors grundläggande rättigheter och solidaritet genom att stötta dem att kräva och åtnjuta dem frihet.

ActionAid håller på att utveckla sitt arbete inom detta område. Det handlar dels om en teknisk nivå, där vi kan, genom erfarenheter och kunskap om olika verktyg, bidra och sprida kunskap om att man kan fortsätta att göra detta arbete trots begränsningarna. Tillsammans med nätverket Beautiful Trouble har ActionAid nyligen lanserat en verktygslåda (Beautiful Rising) som handlar om hur folkrörelser och organisationer kan arbeta effektivt, strategiskt och kreativt, ofta under svåra omständigheter (beautifulrising.org). Vi har även en politisk nivå där vi genom påverkansarbete vill ändra staters hållning i den här frågan eftersom besluten frågan främst handlar på regeringsnivå.

Globalt samarbete, internationella påtryckningar och solidaritet är särskilt viktigt i de sammanhang där den nationella kontexten inte alls tillåter att man agerar inom en viss fråga. Historien visar på många fall där detta har varit helt avgörande för förändring.