Skip to the content

 

Resiliensprojekt i Bangladesh

Insatsen handlar om att stärka katastrof-resilienta försörjningsalternativ i kustsamhällen i Bangladesh. Eftersom befolkningen är beroende av jordbruk, fiske, skog och boskap för att kunna försörja sig, är samhällena hårt drabbade av klimatförändringarna och har drabbats av flera cykloner som haft stor inverkan på både produktivitet och funktionalitet.

Genom tekniskt stöd, möjlighet att analysera olika alternativ och best practices samt genom tillgång till investeringsbidrag får deltagarna möjlighet att stärka motståndskraften och minska sårbarheten i sina produktionsmetoder.

Projektet har ett starkt genus-perspektiv, inte minst som existerande orättvisor tenderar att förstärkas och förvärras i tider av kris. Genom att lägga starkt fokus på kvinnors kapacitet och ledarskap inför och under en katastrof syftar projektet specifikt på att öka kvinnors status och stärka deras position generellt.