Skip to the content

Humanitärt arbete för att rädda liv och stärka kvinnors rättigheter

Varje år drabbas samhällen där ActionAid arbetar av katastrofer. I det humanitära arbetet är vårt främsta mål att rädda liv och skydda rättigheter. ActionAid's humanitära respons handlar främst om att garantera tillgång till mat, försörjningsmöjligheter och tak över huvudet. Men det centrala i vår respons och det som skiljer oss från andra är framför allt hur vi arbetar:

  • Vår utgångspunkt är att de som drabbas har rätt till hjälp. Detta gäller både den typ av hjälp som räddar liv och det som attackerar underliggande orsaker som leder till att vissa drabbas hårdare än andra.
  • Vi sätter exkluderade och marginaliserade människor som lever i fattigdom i centrum. Detta är framför allt kvinnor, som drabbas hårdast under humanitära kriser när sociala och ekonomiska ojämlikheter förstärks.
  • Vi fokuserar på de samhällen där vi redan arbetar som drabbas av katastrofer. Det är en förutsättning för att kunna börja arbeta direkt när en katastrof inträffar. Vi anpassar och justerar vårt arbete till krissituationen, vi använder oss av vårt kontaktnät, vår kontextspecifika kunskap och vår mobiliserade målgrupp för att rädda liv och skydda rättigheter. Vi responderar i nya områden enbart när vi ser att vi har ett mervärde och där vi kan bygga starka lokala samarbeten.
  • Vi arbetar för att kvinnors aktiva roll i humanitära kriser ska erkännas och värdesättas. Vi vill att kvinnor ska inneha ledande positioner i det humanitära arbetet, en plats och roll för att leda förändringsprocesser. Vi ser detta som en förutsättning för att skapa förutsättningar för ett jämställt samhälle efter en kris där kvinnors rättigheter, behov och kapacitet erkänns och inkluderas.
  • Humanitär respons måste stämma överens med de långsiktiga behov och prioriteringar som befolkningen själv identifierat. ActionAid arbetar för att det främst är de lokala aktörerna som ska leda det humanitära arbetet och för att humanitära aktörer och intressenter ska främst vara ansvariga inför de drabbade samhällena.
  • Vi länkar vår katastrofrespons till långsiktigt utvecklingssamarbete genom att stärka resilienta alternativ och mobilisera lokalsamhällena. Människor som lever i fattigdom påverkas av många humanitära katastrofer under sina liv. Utan långsiktig återhämtning och resiliens kommer fattigdom och ojämlikheter befästas mer för varje katastrof som händer. Därför prioriterar vi att mobilisera människor för att skapa ett politiskt utrymme där de som drabbas kan delta för att hantera och utmana de grundliggande orsakerna till katastrofer och kriser.

Vår humanitära organisation

IHART (International Humanitarian Action and Resilience Team) är den professionella och certifierade humanitära organisationen inom ActionAid. Vårt multidisciplinära team bygger kapacitet, koordinerar och stödjer respons, kommunikation och policyarbete. De länkar även till långsiktiga förändringsprocesser samt samlar in ekonomiska medel. Teamet leds och arbetar från England, Kenya, Indien, Jordanien, Etiopien, USA och Pakistan. För att vara så resultateffektiv som möjligt är ansvaret för olika tematiska områden inom den humanitära responsen uppdelat i delegationer inom federationen, baserat i olika länder.

EFAST (Emergency Fast Action Support Team) är ActionAid's databas för individer, med expertis inom specifika områden, som kan vara på plats i ett katastrofområde med kort varsel. Syftet är att stötta upp den lokala organisationens respons och stärka den lokala kapaciteten. EFAST inkluderar främst personer från utvecklingsländer och är begränsad.

Vårt humanitära arbete under 2015:

Under 2015 arbetade ActionAid med humanitär respons i 19 nya katastrofsituationer samt fem som pågick sedan året innan. I många fall handlar det om ”osynliga” katastrofer som sällan når rampljuset i media men som för den delen inte är mindre förödande för de drabbade samhällena. Översvämning var den vanligaste orsaken och genom vårt arbete nådde vi 700 000 behövande. 45 740 personer fick träning i att rädda liv och skydda försörjningsmöjligheter och för att förbereda sig inför kommande katastrofer.