Skip to the content

ActionAid följer upp arbete om rättvis skatt

Varje år går utvecklingsländer miste om miljarder dollar till följd av aggressiv skatteplanering. Pengar som skulle kunna gå till barns skolgång eller förbättrad sjukvård. ActionAid bedriver sedan flera år tillbaka frågan om aggressiv skatteplanering och vikten av att företag betalar rättmätig skatt i de länder där de verkar.

I maj 2016 skickade ActionAid ut en enkät till 74 svenska företag för att undersöka deras skattepraxis och skattepolicys. Undersökningen är en uppföljning på en rapport från 2013.

– Skatt är en förutsättning för ett välmående samhälle och bör därför vara en naturlig del i företagens arbete kring samhällsansvar. Syftet med den här uppföljningen är att uppdatera bilden av hur svenska företag förhåller sig till skattefrågor jämfört med 2013. Vi vill lyfta fram goda exempel från de företag vi varit i kontakt med och förhoppningen är att rapporten öppnar upp för diskussioner och att det kan inspirera fler företag att följa efter, säger Karolina Karlsson, internationell policy- och programsamordnare på ActionAid Sverige.

Bakgrund
Kryphål i nuvarande lagstiftningar och regeringar som erbjuder skattelättnader, ofta efter påtryckningar från bolag, bäddar för att många aktörer idag undgår skatt i de länder där de verkar. Följden blir att utvecklingsländer hålls kvar i fattigdom och orättvisa strukturer bibehålls. De senaste åren har debatten kring företags och privatpersoners skatteagerande tagit ny fart. Panamadokumenten samt läckorna från Luxemburg och Schweiz har gett inblick i hur systemet kan missbrukas. En del förändringar har långsamt börjat ske, land-för-land rapportering finns nu i viss mån, och offentliga ägarregister diskuteras i EU. Mycket arbete återstår dock innan vi har ett rättvist globalt skattesystem. 


Summering av resultatet

• År 2013 svarade nio företag på undersökningen. I årets upplaga fick vi in 23 ifyllda formulär.
Ökningen av svar ger en indikation om att det finns en ökad vilja att klargöra sin ståndpunkt och visa hur företaget närmar sig dessa frågor. Flera svar indikerar också att företagen ser positivt på ökad transparens rent konkurrensmässigt.

• Majoriteten av företagen har nu styrelsen som aktiv i beslut kring skattepolicy. CSR och skatt är inte heller längre två skilda saker då skatt alltmer inkluderas i hållbarhetspolicys.

• Flera företag uttrycker att riskerna nu börjar överstiga förtjänsten av skatteplanering.

• Ett frekvent återkommande svar i undersökningen är att företagen handlar enligt de lagar och regler som finns i de områden de är verksamma. Detta är i grunden positivt men behovet av att uttryckligen redovisa det visar också på systemets paradox; att aggressiv skatteplanering är lagligt. Därför ser vi det som positivt att flera företag också nämnt att de övervakar och (i vissa fall) medverkar i arbetet som nu pågår för att stänga de kryphål som finns i lagarna, genom till exempel OECD BEPS och FNs skattekommitté.

Om undersökningen
Samtliga företag i undersökningen är listade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Korrespondens har förts med närmare 30 företag. Av dessa har 23 fyllt i hela formuläret. Vissa företag har enbart verksamhet i Sverige och anser därför att undersökningen är svår att applicera. Undersökningen utformades som ett formulär bestående av sju frågor relaterade till företags skattepolicy och dess implementering. Frågorna har inspirerats från slutsatserna i ActionAid’s guide till företag som önskar närma sig frågan om ansvarsfullt skattebeteende. Formuläret skickades ut via mail till företagen med två och en halv veckas svarstid, med en påminnelse.

Se hela undersökningen här. 

Var med och stöd vårt arbete!

Bli månadsgivare och var med i arbetet att skapa en rättvis värld för alla. Med ditt stöd blir det möjligt!