Skip to the content

Stöd småskaliga ekologiska jordbruk i Guatemala

Hjälp bönder att bekämpa effekten av klimatförändringarna.

Bakgrund

Klimatförändringar har drabbat världens småbönder hårt. Ofta är grödor och produktionsmetoder illa rustade för ett väder som blivit väldigt opålitligt med för mycket eller för lite regn. I södra Guatemala har bönderna drabbats dubbelt, dels av kraftiga översvämningar och torka om vartannat dels av att stora jordbruksföretag i området både förorenar och avleder grundvattnet. Småskaliga jordbruk behöver få hjälp att utveckla sina produktionsmetoder och stärka bruken mot klimatförändringarna.

Projektbeskrivning

Det här projektet innebär att stötta småskaliga jordbruk att bli mer motståndskraftiga gentemot klimatförändringar men också se till att grödor som växer får de bästa förutsättningarna på ett hållbart sätt. Genom omställning av produktionsmetoder ökar avkastning vilket i sin tur leder till mer inkomster för småbrukare som många gånger är kvinnor. ActionAid arbetar för jämställdhet och i detta projekt ser vi till att verka för att fler kvinnor kan bli jordbrukare och på så sätt öka sina inkomster, vilket i sin tur bland annat kan leda till att fler barn får skolgång. Projektet innebär också att verka för att lokala bönder blir lyssnade på. Deras röster behöver bli hörda både hos lokala som nationella myndigheter och andra beslutande församlingar.

Målgrupper och antal berörda

Totalt är det tolv mindre samhällen som berörs av projektet och det omfattar över 180 familjer som bor i angränsning till Pacaya floden i sydvästra Guatemala.

Projektets mål

  • Öka motståndskraften hos småbönder genom omställning av produktionsmetoder, till exempelvis mer motståndskraftiga grödor -  helst lokalt producerade, diversifiering av grödor, ekologiska gödselmetoder, innovativa bevattningsmetoder för torka, naturlig avledning och skydd för översvämning.
  • Öka familjernas inkomster. Indirekt verka för att fler barn får utbildning.
  • Se till att människor som blir utsatta för lagöverträdelser får legalt stöd och att överträdelser uppmärksammas av media och andra intressenter.
  • Stärka de lokala demokratiska strukturerna för maximalt stöd, spridningseffekter och hållbarhet för projektet.
  • Öka jämställdheten. De kapacitetshöjande insatserna kring motståndskraftigt hållbart jordbruk riktas framförallt till kvinnorna. Vår erfarenhet visar att detta är ett mycket effektivt sätt att öka kvinnornas status och jämställdheten, både inom det egna hushållet men också i byn och samhället i stort.

Finansiering

ActionAid söker en medfinansiär till detta projekt som kommer att starta under första kvartalet 2017. Insatsen är SEK 90 000. Som medfinansiär gör du det möjligt att starta projektet som redan beviljats stöd av SIDA.